Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων

Περιγραφή:

Τύποι ασφαλτομιγμάτων (Θερμά, ψυχρά ασφαλτομίγματα). Μελέτη σύνθεσηςασφαλτομίγματος και τεύχη δημοπράτησης. Μονάδες παραγωγής ασφαλτικών. Αντιολισθηροί ασφαλτοτάπητες. Τροποποιημένη άσφαλτος / ασφαλτομίγματα. Άλλες συνθέσεις υλικών οδοστρωμάτων και τεχνολογίες ενίσχυσης οδοστρωμάτων.
Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομιγμάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιθορυβικοί ασφαλτοτάπητες. Είδη ανακύκλωσης οδοστρωμάτων, τεχνολογίες και εφαρμογές. Εργαστηριακές δοκιμές ασφαλτομιγμάτων. Μηχανικά χαρακτηριστικά. Εργαστηριακή άσκηση. Ακρίβεια μετρήσεων, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγικότητα.