Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Περιγραφή:

Ο προσανατολισμός κατά έργα ως διαδικασία διοίκησης - το σύστημα διοίκησης-διαχείρισης έργων του IPMA (Μέθοδοι έναρξης, συντονισμού, επίλυσης προβλημάτων, ελέγχου και ολοκλήρωσης έργων). Ειδικά θέματα χρονικού προγραμματισμού έργων – Προγραμματισμός Γραμμικών Έργων με τη μέθοδο R.S.M. (εύρεση κρίσιμης ακολουθίας σε γραμμικά έργα) και με ασαφή σύνολα. Μελέτη περίπτωσης: Παρακολούθηση πραγματικού τεχνικού έργου. Χρήση και βασικές εφαρμογές του Primavera Project Planner (P6).
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για το μηχανικό σε θέματα χρονικού προγραμματισμού, προϋπολογισμού & κόστους τεχνικών έργων & πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η βασική εξάσκηση σε πακέτα χρονικού προγραμματισμού έργων.

Βαθμολογία
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στη γραπτή τελική εξέταση.Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθούν 2 θέματα: Ένα στη σύνταξη εγχειριδίου έργου και ένα στο πακέτο χρονικού προγραμματισμού.
Τα θέματα θα αξιολογηθούν με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 20% και είναι υποχρεωτικά - εφόσον παραδοθούν όπως ορίζεται στο πρόγραμμα. Καθυστερημένα θέματα δεν θα γίνουν δεκτά.
Η τελική εξέταση πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Διδάσκοντες
Σέργιος Λαμπρόπουλος, laser@central.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Αντώνης Πάνας, cvapanas@mail.ntua.gr
Διονύσης Καλλιάνης, dikall@central.ntua.gr
Δημοσθένης Τουλιάτος, dtouliat@central.ntua.gr