Αξιολόγηση Και Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής

Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τις επιπτώσεις των έργων συγκοινωνιακής υποδομής. Ειδικότερα, αυτά είναι: Κατηγορίες έργων συγκοινωνιακής υποδομής (π.χ. οδικά, σιδηροδρομικά, τερματικές εγκαταστάσεις, εμπορευματικά κέντρα, κλπ.). Κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Ειδικά θέματα οικονομικής των μεταφορών. Προσδιορισμός των επιπτώσεων (θετικών, αρνητικών) από την υλοποίηση των συγκοινωνιακών έργων. Καθορισμός των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργία τους. Επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον (τοπία, γειτνιάζουσες λίμνες, ακτές, ποταμοί, υπόγεια νερά, αέρας), στο ανθρωπογενές περιβάλλον (οικισμοί, καλλιέργειες, Θόρυβος, οπτική ρύπανση, ατυχήματα και ασφάλεια, αρχαιολογικοί χώροι), στους πόρους (ενέργεια, υλικά, κλπ.). Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων συγκοινωνιακής υποδομής. Η έννοια της αξιολόγησης στη κατασκευή και λειτουργία έργων συγκοινωνιακής υποδομής. Η διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης: οικονομικά και χρηματικά. Κατηγορίες κόστους και τρόποι υπολογισμού των. Προσδιορισμός ωφελειών χρηστών. Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η χρονική διάσταση των δαπανών και ωφελειών (εσόδων). Μέθοδοι αξιολόγησης και εφαρμογές. Αβεβαιότητα και ανάλυση κινδύνων. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παραδείγματα. Ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για χρηματοδότηση από ΕΕ.Έργα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Διαδικασίες, κριτήρια, αξιολόγηση.
Τα περιεχόμενα του μαθήματος επεκτείνουν / συμπληρώνουν τις έννοιες που έχουν διδαχθεί στο μάθημα Μεταφορές. Αναφορικά με το λειτουργικό κόστος των οχημάτων, η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού με τα αντίστοιχα παραδείγματα διδάσκονται στο μάθημα του 9ου εξαμήνου Ειδικά Συστήματα , Συνδυασμένες Μεταφορές. Οι φοιτητές αποτελούν ένα τμήμα. Το Πρόγραμμα προβλέπει 4 εβδομαδιαίες ώρες με θεωρία και ασκήσεις. Στις ώρες των ασκήσεων αναπτύσσονται παραδείγματα εφαρμογών και γενικά υποβοηθείται η κατανόηση του αντικειμένου του Μαθήματος. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση ωρών Θεωρίας -Ασκήσεων αφού και στη θεωρία θα δίνονται παραδείγματα ασκήσεων και θα λύνονται απορίες σε ασκήσεις και θέματα, ενώ στις ώρες ασκήσεων θα αναπτύσσεται θεωρία.

Ο βαθμός επίδοσης κάθε φοιτητή συντίθεται ως εξής (σε περίπτωση εκπόνησης θέματος):
Γραπτή εξέταση: 75%
Θέμα: 25%

Ελάχιστος βαθμός για προαγωγή 5.00.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του θέματος απαιτείται τουλάχιστον βαθμός 4 στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί θέμα, τότε απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία για προαγωγή 5.00 στη γραπτή εξέταση.