Σύμμικτες Κατασκευές

Περιγραφή:

Αρχές λειτουργίας σύμμικτων κατασκευών, ιδιότητες δομικών υλικών, κατάταξη διατομών, μέθοδοι ανάλυσης (ρηγματωμένη - αρηγμάτωτη, γραμμική - μη γραμμική), ανακατανομή ροπών, ελαστική και πλαστική ανάλυση σύμμικτων δοκών, διατμητική σύνδεση, ρηγμάτωση, λειτουργικότητα, σύμμικτες πλάκες, σύμμικτα υποστυλώματα, μόρφωση και ανάλυση σύμμικτων κτιρίων, σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς, αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων.

Στο τέλος του εξαμήνου θα παραδίδονται ορισμένες ασκήσεις, οι οποίες θα εξετάζονται προφορικά και μετράνε 30% του τελικού βαθμού. Η τελική εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Files: