Υπόγεια Ύδατα

Περιγραφή:

Εισαγωγή, βασικές έννοιες, παραδοχή του συνεχούς μέσου και εφαρμογή στη ροή σε πορώδες μέσο. Υδροφορείς και ταξινόμηση υδροφορέων, υδατικό ισοζύγιο. Γενικευμένη έκφραση νόμου Darcy, υδραυλική αγωγιμότητα, ανισοτροπία, εξίσωση συνέχειας. Μαθηματική διατύπωση προβλημάτων ροής σε πορώδη μέσα, οριακές συνθήκες, επιφάνεια διήθησης, μέθοδο επίλυσης, δίκτυα ροής. Υδραυλική θεωρία Dupuit, εφαρμογή για φρεατίους υδροφορείς. Αναλυτικές λύσεις για μονοδιάστατους υδροφορείς. Υδροφορείς με διαρροή, περιορισμένοι ή φρεάτιοι. Ροή μέσα από χωμάτινα φράγματα. Χρήση μιγαδικών συναρτήσεων στα προβλήματα υπόγειων νερών, εισαγωγή στη σύμμορφη απεικόνιση. Ροή κάτω απόαδιαπέρατες κατασκευές, μέθοδος τεμαχίων. Υδραυλική επίλυση φρεάτων, συστήματα φρεάτων, μέθοδος των εικόνων, φρέατα κοντά σε όρια. Αποθηκευτικότητα, προβλήματα μη μόνιμης ροής. Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων, παράκτιοι υδροφορείς. Εισαγωγή στην μαθηματική προσομοίωση υπογείων υδροφορέων.
Ρύπανση υπεδάφους και υδροφορέων. Προέλευση, κατηγοριοποίηση και θεσμικό πλαίσιο γεωπεριβαλλοντικής ρύπανσης. Ρόλος του εδάφους ως πηγή ρύπανσης και ως φυσικό φίλτρο απορρύπανσης . Φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες αλληλεπίδρασης ρύπου-εδάφους-νερού. Γεωχημική μορφολογία, μεταφορά και συμπεριφορά ρύπων στο υπόγειο περιβάλλον. Τεχνολογίες απορρύπανσης και αποκατάστασης στο γεωπεριβάλλον. Παραδείγματα γεωπεριβαλλοντικής ρύπανσης και εφαρμογές αποκατάστασης.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Στους σπουδαστές δίνονται 6-7 σειρές ασκήσεων για επίλυση. Οι σειρές αυτές παραδίδονται εμπρόθεσμα (2 εβδομάδες), διορθώνονται και βαθμολογούνται.

Μορφή Εξέτασης
Στην τελική εξέταση επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου και προσωπικών σημειώσεων.

Βαθμολογία
Στη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπεται ένα πρόχειρο γραπτό διαγώνισμα (test). Από τις σειρές των ασκήσεων και το διαγώνισμα διαμορφώνεται βαθμός συμμετοχής στο μάθημα, που λαμβάνεται υπόψη στον τελικό βαθμό (σε ποσοστό μέχρι 30 %).

Διδάσκοντες
Δημήτριος Δερματάς, dermatas@gmail.com, dermatas@central.ntua.gr

Ύλη:

2014-15
Από το βιβλίο "Υδραυλική Υπόγειων Νερών", 2η έκδοση, τα κεφάλαια:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (εκτός 7.4, 7.7, 7.8), 8, 9 (εκτός 9.3.4, 9.4.3, 9.5, 9.7), 10 (εκτός 10.5)

Files: