Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

Περιγραφή:

Το μάθημα αναφέρεται στην ανάλυση ειδικών προβλημάτων στις κατασκευές όπως βραχείς πρόβολοι, υψίκορμες δοκοί, τοιχία υπό κάμψη, καμπύλα τοιχία υπό κάμψη, σωλήνες με παχιά τοιχώματα υπό εσωτερική και εξωτερική πίεση, εφελκυσμός πλάκας που φέρει κυκλική οπή κ.λ.π. Αναφέρονται οι έννοιες της συγκέντρωση τάσεων και της αστοχίας (ψαθυρή, όλκιμη, οιονεί ψαθυρή) των υλικών. Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στην Μηχανική των Θραύσεων με έμφαση στα οιονεί ψαθυρά υλικά όπως το σκυρόδεμα και οι βράχοι.

Προβλήματα στο επίπεδο, σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Τασική συνάρτηση Αiry. Προβλήματα συγκέντρωσης τάσεων. Το πρόβλημα Kirsch.
Μηχανική θραύσεων για το σκυρόδεμα και τους βράχους. Οιονεί ψαθυρά υλικά. Εισαγωγή στη Γραμμικά Ελαστική Μηχανική των Θραύσεων. Συγκέντρωση τάσεων κοντά σε ατέλειες. Το ισοζύγιο ενέργειας κατά Griffith. Ο ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας. Οι καμπύλες αντίστασης R. Ανάλυση τάσεων κοντά στο άκρο ρωγμής. Ο συντελεστής έντασης των τάσεων. Σχέση μεταξύ του συντελεστή έντασης τάσεων και του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας.

Οι εξετάσεις γίνονται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις

Ύλη:

2009-10
Σελίδες 77-82, 117-138 απο το βιβλίο Χ. Γεωργιάδη «Προχωρημένη Μηχανική Υλικών».
Ολόκληρο το τεύχος σημειώσεων του Δ. Ευταξιόπουλου «Μηχανική Θραύσεων».

2008-09

Από το βιβλίο του Χ. Γεωργιάδη «Προχωρημένη Μηχανική Υλικών»: Σελίδες 117-138, 150-160.
Ολόκληρο το τεύχος των σημειώσεων του Δ. Ευταξιόπουλου «Μηχανική Θραύσεων».