Μηχανική 1

Περιγραφή:

1) Ισορροπία δυνάμεων – Δυνάμεις στο υλικό σημείο και στο στερεό σώμα. Η γραφική μέθοδος
Culman. Η κινηματική μέθοδος. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας (σύνθεση δυνάμεων,
δυνάμεις στο χώρο).
2) Επίπεδοι φορείς (σύνθεση – στήριξη – φόρτιση – αντιδράσεις). Απλοί φορείς (πρόβολος,
αμφιέρειστη δοκός, δοκός Gerber, τριαρθρωτό τόξο).
3) Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς, μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού (μέθοδος των κόμβων,
τομές Ritter, η μέθοδος εναλλαγής των ράβδων, η γραφική μέθοδος Cremona). Δικτυωτοί
φορείς στο χώρο.
4) Ολόσωμοι επίπεδοι ισοστατικοί φορείς, διαγράμματα Μ, Q. Εξισώσεις ισορροπίας τεμνουσών
δυνάμεων και ροπών κάμψεως.
5) Απλά ισοστατικά πλαίσια και απλοί καμπύλοι φορείς (διαγράμματα Μ, Q, N).
6) Εύκαμπτοι φορείς.
7) Ελαστική συμπεριφορά ραβδωτών φορέων (απλοί υπερστατικοί ραβδωτοί φορείς).
8) Επίπεδη εντατική κατάσταση. Το πρόβλημα των κυρίων τάσεων, ο κύκλος του Mohr. Απλές
εντατικές καταστάσεις. Εξισώσεις ισορροπίας
9) Επίπεδη παραμόρφωση, τροπές. Εξισώσεις συμβιβαστού

Ύλη:

(για την επαναληπτική εξεταστική 2007-08)
''Τεχνική Μηχανική Ι'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,7
''Τεχνική Μηχανική ΙΙ'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3

Για την ύλη από Γκαρούτσο κλικ εδώ