Οδοστρώματα οδών και Αεροδρομίων

Περιγραφή:

Τύποι και εφαρμογές καταστρωμάτων αεροδρομίων. Φόρτιση οδοστρωμάτων από φορτία αεροσκαφών. Αρχές σχεδιασμού οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Μέθοδος διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων της FAA. Συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων (ΣΔΟ) και δομική κατάταξη καταστρωμάτων αεροδρομίων (μέθοδος LCN, μέθοδος ACN-PCN). Γενικά στοιχεία οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα. Ανάλυση, διαστασιολόγηση και τεχνολογία δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. Αρχές δομικής αξιολόγησης οδοστρωμάτων και εφαρμογές. Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας. Δείκτες δομικής αξιολόγησης. Αξιολόγηση λειτουργικής κατάστασης οδοστρωμάτων. Λειτουργικά χαρακτηριστικά και επιφανειακές φθορές οδοστρωμάτων. Οδοστρώματα μεγάλης διάρκειας και PPT, BOT σε Συστήματα Παραχώρησης

Υποχρεωτικές Ασκήσεις:

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται θεματικές ασκήσεις οι οποίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και προσμετρούνται μέσω αλγορίθμου στον τελικό βαθμό. Υπενθυμίζεται ότι ο αλγόριθμος της τελικής βαθμολογίας (Τ) είναι ο ακόλουθος: Τ = [ (Θεματικές ασκήσεις) x 0,3 + (Διαγώνισμα) x 0,7 ] και ο βαθμός των θεματικών ασκήσεων ενεργοποιείται εφόσον το γραπτό του Διαγωνίσματος έχει βαθμό τουλάχιστον τέσσερα (4).

Η παράδοση και εξέταση των δύο θεματικών ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τελευταίου μαθήματος του τρέχοντος εξαμήνου. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης της άσκησης λόγω σοβαρού κωλύματος κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία (τελευταίο μάθημα), θα πρέπει να γίνει έγκαιρη ενημέρωση και συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται περιοδικά από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι οι θεματικές ασκήσεις οι οποίες παραδόθηκαν και εξετάσθηκαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος δεν λαμβάνονται υπόψη.