Συνδυασμένες Μεταφορές-Ειδικά Συστήματα

Περιγραφή:

Συνδυασμένες μεταφορές - μοναδοποιημένα φορτία: Συστηματική ανάλυση μέσων, εξελικτικών τάσεων, σχεδιασμός τερματικών εγκαταστάσεων και κόστους λειτουργίας. Συνδυασμός Μεταφορικών Συστημάτων. Διαχείριση της ζήτησης. Οργάνωση των μεταφορικών συστημάτων και σχεδιασμός εγκαταστάσεων. Λειτουργικό κόστος συγκοινωνιακού έργου. Περιβάλλον και ενέργεια σε σχέση με τις μεταφορές.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό διαφανειών PowerPoint με προβολικό μηχάνημα (χρησιμοποιείται η μεγάλη οθόνη του αμφιθεάτρου Σιδηροδρομικής), slides ή διαφανειών με συμβατικό προβολικό μηχάνημα και πίνακα.
Στους σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα δίνονται έντυπα ασκήσεων ώστε να περιορίζεται η αντιγραφή πληροφοριών από τις οθόνες ή τον πίνακα.
Στη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπονται η εκπόνηση θέματος από τριμελείς ομάδες σπουδαστών. Τα θέματα εξειδικεύονται ώστε κάθε ομάδα να έχει ιδιαίτερο αντικείμενο. Κάθε ομάδα προγραμματίζει σειρά συναντήσεων για ενδιάμεσους έλεγχους και οδηγίες. Ορίζεται μια προ-τελική εξέταση (χωρίς βαθμολογική επίπτωση) και μια τελική εξέταση (με προφορική εξέταση επί του περιεχομένου του τεύχους της εργασίας).

Μορφή Εξέτασης
Πραγματοποιείται μια ενιαία εξέταση χωρίς συγγράμματα. Αποτελείται από ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας και ασκήσεις (τα απαιτούμενα διαγράμματα και Πίνακες περιλαμβάνονται στην εκφώνηση).

Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την τελική εξέταση (70%) και από τον βαθμό του θέματος (30%). Απαιτείται ελάχιστος βαθμός γραπτού 3,5 για να συνυπολογιστεί ο βαθμός του θέματος.

Διδάσκοντες
Αθανάσιος Μπαλλής, abal@central.ntua.gr
Νικόλαος Παπαχρήστου, npap@transport.ntua.gr