Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια

Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά στις βασικές έννοιες της Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Βελτίωση Ροής Οχημάτων,Περιορισμοί Κυκλοφορίας Οχημάτων, Μείωση Μετακινήσεων Περιόδων Αιχμής, Διαχείριση Στάθμευσης, Προνομιακή Μεταχείριση Οχημάτων Υψηλής Πλήρωσης, Κυκλοφορία Πεζών,Κυκλοφορία Ποδηλάτων) και της Οδικής Ασφάλειας (Συλλογή και Ανάλυση Στοιχείων,Συσχέτιση Ατυχημάτων με Χαρακτηριστικά Χρηστών, Οχημάτων και Οδικού Περιβάλλοντος, Επισήμανση Επικίνδυνων Θέσεων, Μελέτη Επικίνδυνων Θέσεων και Βελτιώσεις, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Βελτιώσεων). Περιλαμβάνει επίσης τη διεξαγωγή σχετικών μετρήσεων.
Το πρόγραμμα προβλέπει 4 εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας και ασκήσεων. Στις ώρες των ασκήσεων αναπτύσσονται παραδείγματα εφαρμογών και γενικά υποβοηθείται η κατανόηση του αντικειμένου του μαθήματος. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση Θεωρίας - Ασκήσεων αφού κατά τη θεωρία δίνονται παραδείγματα ασκήσεων και κατά τις ασκήσεις λύνονται απορίες σχετικά με τη θεωρία. Οι σπουδαστές αποτελούν ένα τμήμα.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι υποχρεωτική η λύση και η παράδοση 3 ασκήσεων με ατομικά δεδομένα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκτέλεση μιας σειράς μετρήσεων κυκλοφορίας. Οι ασκήσεις αυτές έχουν σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.
Οι λυμένες ασκήσεις παραδίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Οι ασκήσεις που παραδίνονται εκπρόθεσμα παίρνουν μειωμένο συντελεστή βαθμολογίας. Οι ασκήσεις επιστρέφονται στους σπουδαστές σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στο τέλος του εξαμήνου, οπότε και γίνεται προφορική εξέταση για την οριστικοποίηση του βαθμού ασκήσεων.

Βαθμολογία
Ο βαθμός επίδοσης κάθε σπουδαστή προκύπτει από την προφορική εξέταση επί των 3 ασκήσεων του εξαμήνου (30%) και από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου (70%).
Στην προφορική εξέταση ο σπουδαστής εξετάζεται στο σύνολο των 3 ασκήσεων που παραδίδει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Στη γραπτή εξέταση ο σπουδαστής εξετάζεται στη θεωρία (1 ώρα χωρίς βιβλία και σημειώσεις) και στις ασκήσεις (2 ώρες με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις).
Για να προαχθεί όμως ο σπουδαστής απαιτείται να συγκεντρώσει κατά τη γραπτή εξέταση βαθμολογία τουλάχιστον 4, ανεξάρτητα του βαθμού της προφορικής εξέτασης.

Διδάσκοντες
Ιωάννης Γκόλιας, igolias@central.ntua.gr
Γιώργος Γιαννής, geyannis@central.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, 1ος όροφος Νέας Πτέρυγας Β, Κτήριο Αντοχής Υλικών, τηλ. 210 772 1285.