Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Περιγραφή:

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας. Κίνδυνος παραγωγού - ιδιοκτήτη. Κριτήρια συμμόρφωσης. Καμπύλες Λειτουργίας κριτηρίων συμμόρφωσης. Διαγράμματα ελέγχου ποιότητας, διαγράμματα Shewhart, κινούμενων μέσων όρων. Αθροιστικά διαγράμματα ελέγχου (CUSUM). Κλασικές μέθοδοι έναντι μεθόδου Bayes. Προσαρμοζόμενες πληρωμές. Πλαίσιο οδηγών ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας κατασκευής και υπηρεσιών (ΕΛΟΤ ΕΝ 29000, ΙSO 9000). Ενσωμάτωση θεμάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στα συμβατικά τεύχη.
cron