Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

Περιγραφή:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Υποχρεωτική παράδοση ασκήσεων που γίνονται στην τάξη και στο σπίτι.

ΠΡΟΟΔΟΙ
Γίνονται δύο τεστ που περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης και/ή ασκήσεις.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εξετάσεις διεξάγονται με κλειστά βιβλία, σημειώσεις και ασκήσεις. Επιτρέπόνται μόνον τα τυπολόγια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία προκύπτει ως εξής:

Γραπτή τελική εξέταση............................... 60%
Ασκήσεις στην τάξη & στο σπίτι..................... 10%
Τεστ.................................................... 30%

Ο παραπάνω τρόπος βαθμολογίας θα εφαρμόζεται τόσο για το βαθμό της κανονικής εξέτασης, όσο και για το βαθμό της επαναληπτικής.

Ύλη:

  - Πολυβάθμια συστήματα
  - Μονώροφος ελαστικός σχηματισμός με στροφή (στατικά και δυναμικά)
  - Εκκεντρότητες, έλεγχος ευστρεψίας, κέντρο δυστρεψίας ορόφου, πλασματικός ελαστικός άξονας
  - Συνδυασμός ιδιομορφικών αποκρίσεων, χωρικός συνδυασμός, ταυτόχρονα μεγέθη
  - Βασικες έννοιες ΕΚ8
  - Στάθμες επιτελεστικότητας ανελαστικής συμπεριφοράς
  - Ισοδύναμο μονοβάθμιο
  - Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης (στατική μη-γραμμική ανάλυση pushover) –
  - Πολυμορφική στατική μη-γραμμική ανάλυση (modal pushover)

Files: