Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Περιγραφή:

Εισαγωγή - τεχνολογία προεντεταμένου σκυροδέματος, Διαστασιολόγηση προεντεταμένου σκυροδέματος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, Μειώσεις προεντάσεως, Απώλειες προεντάσεως, έλεγχος λοξού εφελκυσμού, οριστική μελέτη προεντεταμένου σκυροδέματος, Αστοχία προεντεταμένου σκυροδέματος από ορθή ένταση, Αστοχία προεντεταμένου σκυροδέματος από τέμνουσα, Υπερστατικοί προεντεταμένοι φορείς, Παραμορφώσεις προεντεταμένου σκυροδέματος και σιδηροπαγούς σκυροδέματος, Ρηγμάτωση προεντεταμένου σκυροδέματος και σιδηροπαγούς σκυροδέματος.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, προβλέπεται η εκπόνηση θέματος, με προφορική εξέταση επί αυτού στο τέλος του εξαμήνου.

Μορφή Εξέτασης
Στην τελική εξέταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν το τυπολόγιο, το βιβλίο, προσωπικές σημειώσεις από το μάθημα και οι ασκήσεις.

Διδάσκοντες
Ιωάννης Σιγάλας, sigalasi@central.ntua.gr

Files: