Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

Περιγραφή:

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία λιμένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οργάνωση του χερσαίου χώρου και στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λιμενικών έργων.
Λειτουργία λιμένος: περίοδος επαναφοράς. Ηρεμία λιμενολεκάνης: υπολογισμός αναταραχής λόγω ανεμογενών κυματισμών, υπερπήδηση έργων, χρόνος διακοπής λειτουργίας, μακρές ταλαντώσεις. Πιθανοτικός υπολογισμός λιμενικών έργων: στοχαστική ανάλυση κυματισμών, μηχανισμοί αστοχίας, μερικοί συντελεστές ασφαλείας. Κρηπιδώματα από εύκαμπτα διαφράγματα: Τύποι διαφραγμάτων, υπολογισμός πασσαλοκρηπίδων, ανωδομή και αγκυρώσεις. Κρηπιδότοιχοι ανοικτού τύπου σε πασσάλους: υδροδυναμικές φορτίσεις, συντονισμός κατασκευής. Ράμπες: γεωμετρικά χαρακτηριστικά, προστασία από υποσκαφή. Προσκρουστήρες και εξαρτήματα ανωδομής: τύποι, λειτουργία. Τεχνικά θέματα κατασκευής λιμενικών έργων: βυθοκορήσεις, Λιμενικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων: αρχές σχεδιασμού, χειρισμός φορτίων, χώροι απόθεσης, θέσεις παραβολής, μηχανικός εξοπλισμός, λειτουργία.

Βαθμολογία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδεται σπονδυλωτό θέμα με εξατομικευμένους ρόλους, το οποίο παραδίδεται και βαθμολογείται. Παράλληλα γίνεται από τους φοιτητές παρουσίαση του θέματος η οποία και αυτή αξιολογείται. Αθροιστικά το θέμα καλύπτει το 40% του τελικού βαθμού. Η γραπτή εξέταση καλύπτει το υπόλοιπο 60%.

Διδάσκοντες
Κωνσταντίνος Μέμος, memos@hydro.ntua.gr
Βίκυ Τσουκαλά, v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Μιχάλης Χονδρός, chondros@hydro.ntua.gr
cron