Αντισεισμική Τεχνολογία 1

Περιγραφή:

  • Ελαστική σεισμική απόκριση μονοβαθμίων συστημάτων: Εξίσωση κίνησης - Ελεύθερες ταλαντώσεις – Απόσβεση – Σεισμική απόκριση - Φάσμα απόκρισης – Μορφές απεικόνισης φασμάτων - Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική συμπεριφορά.
  • Ανελαστική σεισμική απόκριση μονοβαθμίων συστημάτων:
    Πλαστιμότητα - Συντελεστής συμπεριφοράς – Υπεραντοχή – Σχέσεις qd¬-μ – Ανελαστικό φάσμα απόκρισης - Φάσμα σχεδιασμού – Αντισεισμικός σχεδιασμός με τη μέθοδο των δυνάμεων.
  • Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων συστημάτων: Ανάλυση σε ιδιομορφές - Δυναμική φασματική μέθοδος - Απλοποιημένη φασματική μέθοδος - Σεισμική απόκριση συνεχών συστημάτων.
  • Βασικές αρχές Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και Ευρωκώδικα 8: Σεισμικά φορτία σχεδιασμού - Ικανοτικός σχεδιασμός. Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς σε μοντέλα.

Files: