Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση

Περιγραφή:

Εξοικείωση με τη προσέγγιση έργων Πολιτικού Μηχανικού με μεθόδους της θεωρίας συστημάτων. Εισαγωγή στη χρήση μαθηματικών τεχνικών στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Γραμμικός προγραμματισμός και ειδικά θέματα γραμμικού προγραμματισμού (προβλήματα υδραυλικών δικτύων, εργοταξίων, χωροθέτησης, logistics), ανάλυση ευαισθησίας. Επίλυση με τη μέθοδο Simplex. Ακέραιος προγραμματισμός με εφαρμογές σε προβλήματα εργοταξίων, ανάθεσης και επιλογής έργων. Προβλήματα με πολλαπλούς στόχους και εφαρμογές σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Δυναμικός προγραμματισμός. Στοιχεία ευρετικών αλγορίθμων και μη-γραμμικής βελτιστοποίησης με εφαρμογή σε προβλήματα δομοστατικών και γεωτεχνικών μηχανικών. Προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων με λογισμικά. Υποδειγματικές Ασκήσεις.

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
    Ν. Λαγαρός
    Α. Στάμος (ΕΔΙΠ)
    Ν. Καλλιώρας
    Μ. Κωνσταντινίδου