Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής

Περιγραφή:

Ειδικά θέματα στατικής δευτέρας τάξεως. Προσδιορισμός κρισίμων φορτίων μελών προτύπων ελασμάτων υποκειμένων σε ελαστικό και ανελαστικό λυγισμό με τη μέθοδο της οριακής αντοχής. Δυναμική απόκριση γεφυρών. Απειροβάθμια ελαστικά συστήματα. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη καμπτική ταλάντωση δοκών. Επίλυση μέσω σειρών Fουrier. Ειδικές περιπτώσεις δυναμικής φόρτισης. Κρουστικά φορτία γεφυρών και γερανογεφυρών. Η επιρροή της ταχύτητας κινουμένων φορτίων επί της δυναμικής συμπεριφοράς γεφυρών και γερανογεφυρών. Δυναμικές γραμμές επιρροής. Συναρτήσεις Dirac και Heaviside. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη διαμήκης ταλάντωση. Στροφική ταλάντωση. Ιξοελαστική δοκός. Δοκός Τimοshenkο. Απόσβεση ταλαντώσεων. Δυναμικά φορτία ελαστικής αστάθειας.