Αντοχή των Υλικών

Περιγραφή:

  • Ελαστική γραμμή (επίλυση απλών υπερστατικών δοκών).
  • Σύνθετη καταπόνηση πρισματικής δοκού (λοξή κάμψη,Κάμψη με αξονική δύναμη,Πυρήνας διατομής,αδρανής περιοχή).
  • Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών λόγω κάμψης
  • Ενεργειακές προτάσεις. (αρχή των δυνατών Έργων, θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και
    Maxwell-Mohr,Θεώρημα Castigliano, ελαστική ενέργεια σε σύνθετη καταπόνηση, υπερστατικοί φορείς, θεώρημα περί την ακρότατη τιμή της δυναμικής ενέργειας).
  • Θεωρία 2ης τάξης - λυγισμός. (Κάμψη με αξονική δύναμη, το πρόβλημα του λυγισμού, εφαρμογές).

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία. Δίνονται όλοι οι απαραίτητοι τύποι.

Τα συγγράμματα του μαθήματος (ένα εκ των δύο κατόπιν επιλογής) είναι:
''Τεχνική Μηχανική ΙΙ'', I. Βαρδουλάκη ή
"Μηχανική Παραμορφώσιμων Σωμάτων ΙΙ", Γ. Τσαμασφύρου

Διδάσκοντες:
Ε.Ε. Θεοτόκογλου (Συντονιστής)
Π. Τσόπελας
Ώρες εβδομαδιαίως: 2

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος

1 Απλή καθαρή κάμψη δοκών με συνθέτη διατομή 3
2 Λοξή κάμψη (υπολογισμός τάσεων, τροπών) 3
3 Έκκεντρη κάθετη φόρτιση (υπολογισμός τάσεων, τροπών, ουδέτερη γραμμή, πυρήνας διατομής, αδρανής περιοχή). 3
4 Έκκεντρη κάθετη φόρτιση (ουδέτερη γραμμή, πυρήνας διατομής, αδρανής περιοχή). 3
5 Διάτμηση λόγο κάμψης (διατμητική ροή) 3
6 Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών (ανοικτές διατομές, κλειστές διατομές, κέντρο διάτμησης).
7 Δοκοί υπό σύνθετες φορτίσεις. 3
8 Εισαγωγή στις ενεργειακές μεθόδους, τροπική ενέργεια. Διατύπωση της Αρχής διατήρησης της ενέργειας 3
9 Ενεργειακές μέθοδοι (θεωρήματα Castigliano, θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και Maxwell Mohr,) 3
10 Ενεργειακές μέθοδοι (αρχή των δυνατών έργων, Εισαγωγή στην Μέθοδο των Δυνάμεων)
11 Λυγισμός 3
12 Αστοχία των υλικών: Θεωρία πυκνότητας της στροφικής ενέργειας παραμορφώσεων (Mises), θεωρία μεγίστης διατμητικής τάσεως (Tresca), θεωρία εσωτερικής τριβής (Mohr - Coulomb). 3
13 Αστοχία των υλικών: Θεωρία πυκνότητας της στροφικής ενέργειας παραμορφώσεων (Mises), θεωρία μεγίστης διατμητικής τάσεως (Tresca), θεωρία εσωτερικής τριβής (Mohr - Coulomb). 3


Η ύλη από το βοήθημα "Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού ΙΙ" του Γκαρούτσου εδώ

Files: