Υπολογιστική Γεωτεχνική

Περιγραφή:

Περιεχόμενο:

  1. Εισαγωγή: Εφαρμογές Αριθμητικών Μεθόδων (Πεπερασμένων Στοιχείων και ∆ιαφορών) σε ∆ύσκολα Γεωτεχνικά Έργα
  2. Ευστάθεια Πρανών με την Μέθοδο των λωρίδων
  3. Εκμάθηση του Προγράμματος SLIDE. Μέρος Ι: Ευστάθεια Πρανών
  4. Εκμάθηση του Προγράμματος SLIDE. Μέρος ΙΙ: Μέθοδοι Σταθεροποίησης Πρανών
  5. Η Μέθοδος των Πεπερασμένων ∆ιαφορών. Μέθοδοι Επίλυσης Συστήματος Μή–Γραμμικών Εξισώσεων (Euler, Newton–Raphson, Modified Newton–Raphson .…)
  6. Εφαρμογή της Μεθόδου των Π.∆. στην Εγκάρσια Φόρτιση Πασσάλων Θεμελιώσεως
  7. Απλά Εδαφικά Καταστατικά Προσομοιώματα (Μohr Coulomb, Duncan & Chang ….)
  8. Εισαγωγικά Στοιχεία της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων
  9. Εκμάθηση του Προγράμματος Π.Σ. PLAXIS2D
  10. Επίλυση Τυπικών Προβλημάτων: Αριθμητικής Προσομοίωσης Εργαστηριακής ∆οκιμής (Συμπιεσομέτρου, Τριαξονικής Φόρτισης υπό αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες), Φέρουσας Ικανότητας Θεμελίου, Εδαφικής Ροής, Εκσκαφής και Αντιστήριξης)

Διδάσκοντας: Ν. Γερόλυμος

Ώρες Eβδομαδιαίως: 4

Αξιολόγηση:

Άσκηση ευστάθειας πρανών (+)
1ο Θέμα εξαμήνου (15%)
2ο Θέμα εξαμήνου (25%)
Τελική εξέταση (60%)