Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Περιγραφή:

Αντικείμενο:

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω αντικείμενα της Γεωτεχνικής τα οποία, παρά την ευρεία εφαρμογή τους στην πράξη, δεν μπορούσαν χρονικά να συμπεριληφθούν στην ύλη των αντιστοίχων μαθημάτων κορμού (Εδαφομηχανική Ι & ΙΙ και Θεμελιώσεις):

Επιλεκτική επανάληψη στοιχείων Εδαφομηχανικής (κυρίως σε σχέση με την επίδραση του υπόγειου νερού)
Βελτιώσεις και ενισχύσεις εδαφών
Εύκαμπτες αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών
Αγκυρώσεις
Eκτενής Εφαρμογή με το λογισμικό REWARD

Αξιολόγηση:

Δύο mini-test (επίλυση άσκησης στην τάξη) των 45' έκαστο, σε εκ των προτέρων γνωστές ημερομηνίες
Εφαρμογή για σχεδιασμό εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης με χρήση Η/Υ
Τελικό διαγώνισμα