Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία

Περιγραφή:

Ενεργειακά θεωρήματα. Αρχή Δυνατών Έργων. Αρχή Στάσιμης Ολικής Δυναμικής Ενέργειας. Μέθοδοι Rayleigh - Ritz, Galerkin. Γενική διατύπωση του μητρώου στιβαρότητας πεπερασμένου στοιχείου. Συναρτήσεις σχήματος ραβδωτού στοιχείου στο επίπεδο και στον χώρο. Μόρφωση μητρώου στιβαρότητας στοιχείου επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης. Τριγωνικά και ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία. Ισοπαραμετρικά στοιχεία. Συναρτήσεις σχήματος, μετασχηματισμοί συστημάτων συντεταγμένων, αριθμητική ολοκλήρωση. Τετραπλευρικά στοιχεία επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης, αξονοσυμμετρικά στοιχεία. Χωρικά εξαεδρικά και τετραεδρικά ισοπαραμετρικά στοιχεία. Κριτήρια επιλογής των συναρτήσεων σχήματος, έλεγχος συρραφής. Κανόνες ορθής διακριτοποίησης. Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων, προϋποθέσεις σύγκλισης, έλεγχος σφαλμάτων.

Προγραμματισμός της μεθόδου σε Η/Υ. Εφαρμογές στην ανάλυση τοιχίων,
φραγμάτων και κτηρίων σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό.

Ύλη:

2009-10
-Σημειώσεις του κ. Κουμούση από το internet
-Κεφάλαια 1,4,7 και 8 από το βιβλίο του κ. Παπαδρακάκη

2007-08
Από το βιβλίο του κ. Παπαδρακάκη
Κεφ. 1
Κεφ. 3 (3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
Κεφ. 4 (4.1)
Κεφ. 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.8)
cron