Πειραματική Εδαφομηχανική

Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την εδαφική συμπεριφορά. Οι σπουδαστές εκτελούν τις κυριότερες δοκιμές της εδαφομηχανικής στο εργαστήριο προπτυχιακών σπουδών που αποτελεί τμήμα του εργαστηρίου Εδαφομηχανικής. Συνολικά εκτελούνται 10 βασικές πειραματικές δοκιμές: Χαρακτηρισμός και κατάταξη τυπικών εδαφικών υλικών, Μέτρηση φυσικών χαρακτηριστικών εδαφών, Προσδιορισμός ορίων Atterberg, Πειραματικός προσδιορισμός διαπερατότητας άμμου, Προσδιορισμός κοκκομετρικής σύνθεσης άμμου / αργίλου, Δοκιμή συμπιεσομέτρου-υπολογισμός των χαρακτηριστικών στερεοποίησης και συμπιεστότητας αργίλου Es, cc,cs,cv, Δοκιμή απευθείας διάτμησης-υπολογισμός των χαρακτηριστικών αστοχίας πυκνής και χαλαρής άμμου, Δοκιμή τριαξονικής συμπίεσης (UU ή CU) - υπολογισμός παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας αργίλου, Eπίδειξη δοκιμής τριαξονικής συμπίεσης (CU) και στρέψης κοίλου δοκιμίου, Υπολογισμός παθητικής και ενεργητικής ώθησης σε προσομοίωμα τοίχου αντιστήριξης.

Διδάσκοντες
Βασιλική Γεωργιάννου, vngeor@civil.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Στέλιος Τσεντίδης, tsenstel@central.ntua.gr
Π. Τριαντάφυλλος, ptriantafullos@yahoo.com
Ν. Κοντόπουλος, nikoskod@hotmail.com