Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Κρίσιμη ροή: ειδική ενέργεια, παροχή, ειδική δύναμη, υπολογισμός κρίσιμου βάθους. Εφαρμογές κρίσιμης ροής: ανύψωση πυθμένα, στένωση διατομής, υδραυλικό άλμα. Ομοιόμορφη ροή: τύπος Manning, υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους, κρίσιμη κλίση, σύνθετη τραχύτητα, σύνθετες διατομές, σχεδιασμός αγωγών, βέλτιστη διατομή. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή: καμπύλες ελεύθερης επιφάνειας, μέθοδοι υπολογισμού μηκοτομής ελύθερης επιφάνειας. Υδραυλικό άλμα. Καταστροφή ενέργειας, λεκάνες ηρεμήσεως, αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης. Υπερχειλιστές, θυροφράγματα. Συμβολές και διακλαδώσεις αγωγών. Μη μόνιμη ροή. Μεταφορά φερτών υλών.

Διδάσκοντες
Η. Παπακωνσταντής

Files: