Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών

Περιγραφή:

Εισαγωγή. –Αντικείμενο. Βασικές εξισώσεις μόνιμης ροής. Επισκόπηση θεωρίας κρίσιμης ροής. Εφαρμογές. Ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικός σχεδιασμός επενδεδυμένων & ανεπένδυτων αγωγών για ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικά βέλτιστη διατομή. Ανομοιόμορφη βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Ταξινόμηση καμπύλων.Ποιοτική ανάλυση, διατομές ελέγχου. Ποσοτική ανάλυση-Υπολογισμός μηκοτομής ελεύθερης επιφάνειας σε τεχνητούς και φυσικούς αγωγούς. Εισροή από δεξαμενή. Σύνδεση δύο δεξαμενών. Σύνθετα προβλήματα. Υδραυλικό άλμα. Χαρακτηριστικά και έλεγχος άλματος. Καταστροφή ενέργειας. Λεκάνες ηρεμήσεως (συμβατικές και τύπου bucket). Αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης κλπ. Ταχέως μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης. Πλευρικοί υπερχειλιστές. Εκχειλιστές φραγμάτων, πρότυπη διατομή. Βαθμιδωτοί υπερχειλιστές. Θυροφράγματα. Σχεδιασμός συναρμογών σε υποκρίσιμη ροή. Καμπύλες και συναρμογές σε υπερκρίσιμη ροή, λοξά υδραυλικά άλματα. Βάθρα γεφυρών. Οχετοί. Συμβολές και διακλαδώσεις αγωγών / ποταμών. Χωρικά μεταβαλλόμενη ροή. Μη Μόνιμη Ροή: Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Εξισώσεις St. Venant. Κινηματικό κύμα. Σχέση στάθμης-παροχής. Ταχέως μεταβαλλόμενη ροή. Διόδευση πλημμύρας. Υδρολογικές μέθοδοι (Muskingum κ.α). Μεταφορά φερτών υλών: Έναρξη κίνησης, σχηματισμοί κοίτης ποταμών, φορτίο πυθμένα και σε αιώρηση.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Στους σπουδαστές δίνονται 6 σειρές ασκήσεων για επίλυση. Οι σειρές αυτές παραδίδονται εμπρόθεσμα (2 εβδομάδες), διορθώνονται και βαθμολογούνται.

Μορφή Εξέτασης
Η τελική εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Βαθμολογία
Ο μεγαλύτερος βαθμός από τους δύο παρακάτω αποτελεί τον τελικό βαθμό μαθήματος.
α) Βαθμός μαθήματος = Βαθμός τελικής εξέτασης
β) Βαθμός μαθήματος = Βαθμός ασκήσεων που λύθηκαν στο σπίτι και παραδόθηκαν έγκαιρα (30%) + Βαθμός τελικής εξέτασης (70%).

Διδάσκοντες
Γεώργιος Χριστοδούλου, christod@hydro.ntua.gr
Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης, k5061952@central.ntua.gr, neaoctana@hotmail.com

Files: