Σιδηρές Κατασκευές II

Περιγραφή:

Mηχανικά μέσα σύνδεσης, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις και κόμβοι, τεχνολογία συγκολλήσεων και υπολογισμός συγκολλητών συνδέσεων, κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, στρέψη St Venant και στρέψη με στρέβλωση, έλεγχος δοκών και υποστυλωμάτων έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων, έλεγχος μεταλλικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς,κόπωση,εργαστηριακόμάθημα.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

1. Προσδιορισμός συγκολλησιμότητας χάλυβα, επιλογή μεθόδων και ρυθμίσεις των παραμέτρων ηλεκτροσυγκολλήσεως.
2. Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων με καταστροφικές μεθόδους.
3. Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων με μη καταστροφικές μεθόδους.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα δύο μαθήματα κορμού των Σιδηρών Κατασκευών. Στόχος του είναι η ανάλυση και διαστασιολόγηση μελών και συνδέσεων των Σιδηρών Κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα 3. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας, ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις.

Files: