Δυναμική των Κατασκευών

Περιγραφή:

Δυναμικά φορτία. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβαθμίων συστημάτων. Απόσβεση. Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα. Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών πολιτικού μηχανικού με ένα βαθμό ελευθερίας κινήσεως. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις πολυβαθμίων συστημάτων. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων για τη δυναμική ανάλυση ραβδωτών φορέων. Ιδιομορφική ανάλυση. Αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κινήσεως και προγραμματισμός της μεθόδου στον Η/Υ. Προσεγγιστική δυναμική ανάλυση (Μέθοδος Rayleigh). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών ταλαντώσεως. Απόσβεση πολυβαθμίων συστημάτων. Συμπεριφορά των πολυβαθμίων συστημάτων για κίνηση των στηρίξεων. Εφαρμογές σε κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Δυναμική ανάλυση πολυώροφων κτιρίων.

Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την τελική εξέταση (60%), από την πρόοδο (30%), η οποία είναι προαιρετική και μετράει μόνο θετικά και από το εξαμηνιαίο θέμα (10%), το οποίο είναι κι αυτό προαιρετικό και μετράει μόνο θετικά.

Διδάσκοντες
Ευάγγελος Σαπουντζάκης, cvsapoun@central.ntua.gr
Μαρία Νεραντζάκη, majori@central.ntua.gr

Files: