Σιδηρές Κατασκευές I

Περιγραφή:

Εφαρμογές σιδηρών κατασκευών, παραγωγή προϊόντων χάλυβα, μηχανικές ιδιότητες χαλύβων, οριακές καταστάσεις, συντελεστές ασφαλείας, συνδυασμοί δράσεων, κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών, εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη ελαστική και πλαστική, συνδυασμοί εντατικών μεγεθών, κοχλιώσεις επαφής και τριβής, πείροι, τεχνολογία συγκολλήσεων και υπολογισμός συγκολλητών συνδέσεων, κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, στρέψη St Venant και στρέψη με στρέβλωση.

Βαθμός μαθήματος:
Ο συνολικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από την επίδοση στην τελική εξέταση και κατά 30% από την επίδοση στην εξέταση προόδου (μόνο εφόσον αυξάνει τον βαθμό).
Τμήματα
Α – Λ: Χ.Γαντές
Μ – Ω: Δ.Βαμβάτσικος

Files: