Αστικά Υδραυλικά Έργα

Περιγραφή:

Εισαγωγή στις υδρεύσεις. Ποιότητα νερού ύδρευσης. Ανάγκες σε νερό. Έργα σύλληψης και υδροληψίας. Ειδική αναφορά : έργα ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών. Εξωτερικό υδραγωγείο : παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, έργα μεταφοράς, αγωγοί και τεχνικά έργα, καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, δεξαμενές. Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης : παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, πιεζομετρικές ζώνες, χρήση μειωτών πίεσης, έλεγχος ελάχιστης πίεσης. Μαθηματικό μοντέλο δικτύου ύδρευσης: σχηματική διάταξη, παροχές εξόδου, υπολογισμοί. Τυπικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων : παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογία αγωγών, ποιοτικά θέματα.

Σε όλες τις εξετάσεις του μαθήματος (ενδιάμεση, τελική, επαναληπτική) είναι απαραίτητη η χρήση αριθμομηχανής και στοιχειωδών σχεδιαστικών μέσων, και επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων (και μόνο) βοηθημάτων, τόσο στην εξέταση της θεωρίας όσο και των ασκήσεων:

• πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (οποιωνδήποτε),
• του εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται στις ιστοσελίδες του μαθήματος,
• των ιδιόχειρων ασκήσεων που έχουν παραδοθεί στη διάρκεια του μαθήματος από τους φοιτητές, και
• των χειρόγραφων ιδιόχειρων σημειώσεων που έχουν κρατήσει οι φοιτητές στη διάρκεια των παραδόσεων.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, Α. Ευστρατιάδης

Βαθμολογία:
Για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται μία ενδιάμεση εξέταση (τεστ) στα μέσα Μαΐου, με την ύλη που θα έχει διδαχθεί έως τότε. Η συμμετοχή στο τεστ είναι προαιρετική. Ο συντελεστής βαθμολογικού βάρους είναι 30% και λαμβάνεται υπόψη μόνο θετικά στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Η τελική εξέταση έχει συντελεστή 70%. Για όσους δεν θα συμμετάσχουν στο τεστ, ή πάρουν βαθμό μικρότερο από εκείνο της τελικής εξέτασης, ισχύει ο βαθμός της τελικής εξέτασης με συντελεστή 100%.

Files: