Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι

Περιγραφή:

Βασικές έννοιες ειδικής μηχανολογίας. Η τεχνολογική εξέλιξη στις μεθόδους κατασκευής και τα δομικά μηχανήματα. Συστήματα μετάδοσης κίνησης, κινητήρες. Αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα. Λειτουργική Ανάλυση και Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων. Υπολογισμός αντιστάσεων, ταχύτητας κίνησης, αποδόσεων και ωραίου κόστους μηχανημάτων και συνδυασμών μηχανημάτων. Κοστολόγηση. Δομικές μηχανές και μέθοδοι κατασκευής (ΔΜ-ΜΚ): παρουσίαση βασικών εργασιών στο εργοτάξιο με παραδείγματα λειτουργικής ανάλυσης. Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή, μεταφορά, διάστρωση. συμπύκνωση). Παραγωγή αδρανών (εξόρυξη, θραύση, διαλογή). Έργα σκυροδέματος (παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, ικριώματα, γέφυρες, προκατασκευή). Ασφαλτικά έργα (παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, ανακύκλωση). Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις. Σήραγγες (διάτρηση, επένδυση).

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκπονούνται 3 ασκήσεις και 2 θέματα. Η θεματολογία των 2 θεμάτων είναι η Λειτουργική Ανάλυση & το Κόστος και η Παραγωγή Αδρανών (ΣΠΑΥ) αντίστοιχα. Η εκπόνηση των ασκήσεων και των θεμάτων είναι προαιρετική.

Μορφή Εξέτασης
Η εξέταση πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Βαθμολογία
Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής:
  • Να εξεταστούν μόνο στο τελικό διαγώνισμα του Μαθήματος (10 βαθμοί)
  • Να ακολουθήσουν διαδικασία δύο ενδιαμέσων γραπτών εξετάσεων (2*1,5=3 βαθμοί), προφορικής εξέτασης ασκήσεων (1,5 βαθμοί) και τελικού διαγωνίσματος (0,6*10=6 βαθμοί). Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής:
    Άθροισμα βαθμών ενδιαμέσων εξετάσεων + 0,6 * βαθμός τελικού διαγωνίσματος

Διδάσκοντες
Σέργιος Λαμπρόπουλος, laser@central.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Αικατερίνη Βαράνου, evaran@mail.ntua.gr
Διονύσης Καλλιάνης, dikall@central.ntua.gr
Δημοσθένης Τουλιάτος, dtouliat@central.ntua.gr
Νίκος Κουρής

Ύλη:

2014-15
Εισαγωγή στη Παραγωγή Τεχνικών Έργων: Ο κύκλος ζωής τεχνικού έργου, σχεδιασμός και χρηματοδότηση έργων, ανάλυση κόστους- ωφελειών, διαχείριση συμβάσεων
Δομικές Μηχανές: Οι βασικές Δομικές Μηχανές και τα κριτήρια επιλογής τους
Λειτουργική Ανάλυση και Κοστολόγηση Χωματουργικών Εργασιών: Βασικές έννοιες, θεωρητικές σχέσεις, μεθοδολογία ταχέος υπολογισμού αποδόσεων, αναλυτικές εφαρμογές
Συμπύκνωση Εδαφών: Κατηγορίες μηχανημάτων, επιλογή εξοπλισμού
Παραγωγή Αδρανών Υλικών: Κατηγορίες αδρανών υλικών, ποιοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, συγκροτήματα παραγωγής, τύποι θραυστήρων, αλγόριθμος υπολογισμού παραγωγής
Ανυψωτικά Μηχανήματα: Κατηγορίες μηχανημάτων, επιλογή εξοπλισμού
Παραγωγή Σκυροδέματος: Τύποι και χαρακτηριστικά αναμικτήρων και μηχανικών συγκροτημάτων, βασικά σημεία ελέγχου παραγωγής, εφαρμογές
Παραγωγή Ασφαλτομίγματος και Μέθοδοι Ανακύκλωσης: Παραγωγή σε μόνιμη εγκατάσταση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, εργαστηριακοί έλεγχοι, μέθοδοι ανακύκλωσης εύκαμπτων οδοστρωμάτων
Μηχανοποιημένες Μέθοδοι Κατασκευής Φορέων και Βάθρων Γεφυρών από Σκυρόδεμα: Μέθοδοι Προβολοδόμησης, Σταδιακής Προώθησης, Προωθούμενων – Αυτοφερόμενων Δοκών, Προκατασκευασμένων Δοκών, Ολισθαίνοντος Ξυλοτύπου Βάθρων, Αναρριχώμενου Ξυλοτύπου Βάθρων
Μέθοδοι Κατασκευής Σηράγγων: Μέθοδοι διάνοιξης και μέτρα άμεσης υποστήριξης, γεωτεχνικές μετρήσεις, στοιχεία κόστους
Κατασκευασιμότητα: Αρχές εφαρμογής, ανασταλτικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά παραδείγματα
Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων: Μέθοδοι προκοστολόγησης, αναλύσεις τιμών εργασιών, αναλυτικά και περιγραφικά τιμολόγια

Files: