Εδαφομηχανική II

Περιγραφή:

Γενική ανασκόπηση. Ελαστική συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου. Κατανομή τάσεων σε δίστρωτον ελαστικό ημίχωρο. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Οριακές μέθοδοι Rankine Coulomb. Τοίχοι αντιστηρίξεως βαρύτητας. Αντιστηρίξεις : εμβάθυνση, εφαρμογές. Οι αντιστηρίξεις των σταθμών του Μετρό. Εδαφική παραμόρφωση χωρίς στράγγιση. Μέθοδοι οριακής ισορροπίας στην εδαφομηχανική. Ευστάθεια πρανούς υπό αστάγγιστες συνθήκες. Υπολογισμός οριακού φορτίου θεμελιώσεως, θραύση του εδάφους. Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος. Σεισμική Ρευστοποίηση.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Τρόπος Βαθμολόγησης:
• 1 υποχρεωτικό ΤΕST διάρκειας 45 λεπτών , με βαρύτητα 25%
• Τελικό Διαγώνισμα, με βαρύτητα 75%

Διδάσκοντες
Γ. Γκαζέτας, Ι. Πρωτονοτάριος, Ν. Γερόλυμος, Β. Τσάμης, Α. Τζιρίτα

Ύλη:

2010-11
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
(α) ό,τι διδάσκεται στο μάθημα
(β) τις "Σημειώσεις Εδαφομηχανικής" (Γ. Γκαζέτα)- [Κεφάλαια 4. 5.1, 5.2, 5.3, 6 και 7. Και τις ασκήσεις των Διαγωνισμάτων.]
Επίσης: Τα άρθρα του Παραρτήματος
(γ) τα " Στοιχεία Εδαφομηχανικής" (Μ. Καββαδά)-Κεφάλαια 12.3, 12.4, 4, 7.
(δ) το βιβλίο " Στοιχεία Εδαφομηχανικής" των Κ. και Μ. Γεωργιάδη-[Κεφ.2 (2.1, 2.3), Κεφ.3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), Κεφάλαιο 4 (4.1, 4.2, 4.3)]

2006-07
Σημειώσεις Εδαφομηχανικής" (Γ. Γκαζέτα)
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Κεφάλαιο 4 των Σημειώσεων Εδαφομηχανικής, ιδίως το υποκεφάλαιο 5)
• ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ (Κεφάλαιο 5.1)
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ (Κεφάλαιο 5.2)
• ΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΜΕΛΙΟΥ (Κεφάλαιο 5.3)
• ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (Κεφάλαιο 6)
• ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Κεφάλαιο 7)

Files: