Τεχνική Γεωλογία

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνική Μηχανική. Ιδιότητες του γεωλογικού υλικού. Το πέτρωμα ως ασυνεχές μέσο, Βραχομάζα. Γεωτεχνική ταξινόμηση πετρωμάτων και βραχομάζας. Έρευνα πεδίου. Γεωλογικά θέματα σε βελτιώσεις των ιδιοτήτων του γεωλογικού υλικού. Γεωλογικά θέματα θεμελιώσεων. Γεωλογία σηράγγων και υπογείων έργων. Γεωλογία φραγμάτων και ταμιευτήρων. Ευστάθεια βραχωδών πρανών. Γεωλογικά θέματα σε χωματουργικά έργα και υλικά κατασκευών. Θέματα Γεωλογίας Ελλάδος σε σχέση με την μελέτη και κατασκευή Τεχνικών Έργων. Γεωλογικά Θέματα στη διάθεση αποβλήτων.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες
Β. Μαρίνος, Ε. Χατζηχαραλάμπους, Δ. Γεωργίου

Files: