Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας

Περιγραφή:

Σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, εισαγωγή στη χημεία, οργανισμοί, μεταβολισμός, φυσικοί παράγοντες (ακτινοβολία, ραδιενέργεια κ.λπ.), φωτοσύνθεση, αναπνοή, είδη οικοσυστημάτων, παραγωγή, περιοριστικοί παράγοντες, ροή ενέργειας, τοξικότητα, βιολογική μεγέθυνση, πληθυσμοί, μεταβολή, αλληλεπιδράσεις, μοντέλα, ανθρώπινος πληθυσμός, βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κλπ), χαρακτηριστικά νερού (φυσικές και χημικές ιδιότητες: χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, θερμοκρασία, στερεά, pH, αλκαλικότητα, οξύτητα, διαλυτότητα, σκληρότητα, αγωγιμότητα), στοιχειομετρία αντιδράσεων, υδατικά οικοσυστήματα, ανθρακικό σύστημα νερού, ρυθμιστική ικανότητα νερού, δημιουργία ιζημάτων στο νερό, κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου, κύκλος θείου, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή), αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, τεχνολογία για ρύπανση νερού, τοξική ρύπανση, ιχνοστοιχεία – βαρέα μέταλλα, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αστικών αποβλήτων, κλίμα, αστικό περιβάλλον, θόρυβος, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή στρατηγική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ατμοσφαιρική χημεία (όζον, οξείδια αζώτου, οξείδια θείου), ατμοσφαιρική ρύπανση, αιωρούμενα σωματίδια, τεχνολογία αντιμετώπισης, αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, δάση, αντιμετώπιση της υποβάθμισης της φύσης και του τοπίου, βάση δεδομένων για την ελληνική φύση, περιβαλλοντική διαχείριση, εκτίμηση επιπτώσεων, αντίθεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Ύλη:

Την ύλη συνιστούν όλο το βιβλίο και οι σημειώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Files: