Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων

Περιγραφή:

Εισαγωγή στα οικολογικά μοντέλα, κύριες κατηγορίες τους, απλές και σύνθετες εφαρμογές τους στο
πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 με έμφαση στα σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα των
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων που είναι ο ευτροφισμός λιμνών και ταμιευτήρων, η οργανική ρύπανση
και αποξυγόνωση ποταμών και οι υδρο-μορφολογικές αλλαγές ποταμών, εξαιτίας έργων διαχείρισης
υδατικών πόρων και προστασίας, όπως π.χ. φραγμάτων.