Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Περιγραφή:

Το μάθημα πραγματεύεται τη διεπιφάνεια θεμάτων πολιτικού μηχανικού με θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως ιστορία και φιλοσοφία της τεχνολογίας, πολιτική, περιβαλλοντική και επαγγελματική ηθική, και τεχνική επικοινωνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1. αναγνωρίζουν τον κύκλο ζωής έργων και επιστημονικών θεωριών που λειτούργησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να αντλούν εμπειρία, και εκτιμούν την επίδραση των έργων τους στη φιλοσοφική (ηθική, αισθητική) αντίληψη των πολιτών·
2. αναγνωρίζουν τη συμβολή της επιστημονικής μεθόδου στην παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας, και εντοπίζουν ανορθολογικούς ισχυρισμούς, ακόμη και αν είναι καθιερωμένοι·
3. εμβαθύνουν στο αξιακό περιεχόμενο και τις ηθικές θεωρίες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στη σημασία των περιβαλλοντικών πολιτικών·
4. αναγνωρίζουν τις μη τεχνικές διαστάσεις μεγάλων έργων υποδομής, εντοπίζουν πιθανές πολιτικο-κοινωνικές εμπλοκές στην προώθησή τους, αναγνωρίζουν τη σημασία της ενημέρωσης του πληθυσμού και της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και αξιολογούν πιθανές διεξόδους απεμπλοκής.
5. εντοπίζουν προβληματικές δεοντολογικές πτυχές σε περιστατικά πολιτικού μηχανικού και αξιολογούν τεχνικές αποφάσεις εφαρμόζοντας ελέγχους «κοινής ηθικής λογικής»·
6. εφαρμόζουν τεχνικές γραφής που καθοδηγούν τον αναγνώστη και διευκολύνουν την ανάγνωση τεχνικού κειμένου.

Ύλη:

Συνεξέλιξη τεχνολογίας, επιστήμης και φιλοσοφίας στην παγκόσμια ιστορία
Χρονική εξέλιξη κατασκευής τεχνικών έργων, σε σχέση και με τη διατύπωση επιστημονικών θεωριών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η σχέση των έργων και των θεωριών με το χώρο (γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά). Η φιλοσοφική διάσταση (ηθική, λογική, μεταφυσική, αισθητική) των τεχνολογικών και επιστημονικών δράσεων.

Ιστορική και φιλοσοφική εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο
Αρχαιοελληνική φιλοσοφία και φυσική. Νεότερη επιστημονική επανάσταση. Βασικές επιστημονικές παραδοχές και συναγωγή συμπερασμάτων-διαψευσιμότητα, συλλογισμός και επαγωγή. Πιθανότητα και επαγωγική λογική. Μπεϋζιανή συλλογιστική. Λήψη αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα.

Πολιτική και τεχνολογία
Διαχρονική σχέση πολιτικής και τεχνολογίας. Παγκοσμιοποιημένος οικονομικός ανταγωνισμός (πώς καθορίζεται από την πολιτική δράση που αποβλέπει στη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των πόρων με χρήση της τεχνολογίας, αλλά και την αναζήτηση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών). Σχέση πολιτικής και μεγάλων έργων υποδομής (πώς το μετρό, οι δρόμοι, τα μεγάλα υδραυλικά έργα κτλ. αποτελούν μείζονες πολιτικές επιλογές που καθορίζουν την ανάπτυξη). Πολιτική και τεχνολογίες αιχμής (πώς η πληροφορική, το διαδίκτυο, η βιοτεχνολογία κτλ επηρεάζουν τις εξελίξεις ενώ τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης χειραγωγούμενα ή μη, εμπλέκονται αποτελεσματικότερα στην αμεσότερη ανάπτυξη των κοινωνικών ανακλαστικών).

Φυσικό και δομημένο περιβάλλον
Θεωρίες περιβαλλοντικής ηθικής. Ανθρωποκεντρισμός, Βαθιά Οικολογία. Η θεσμική σχέση περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικών αξιών. Αστικός χώρος και τεχνολογία.

Επαγγελματική ηθική του μηχανικού
Κώδικες δεοντολογίας μηχανικών, καθοδηγητικό πλαίσιο ελέγχου αποφάσεων με χρήση «δοκιμών κοινής ηθικής», συνδυασμένη τεχνική-δεοντολογική ανάλυση περιστατικών πολιτικού μηχανικού (case studies).

Συγγραφή τεχνικών κειμένων και επαγγελματική επικοινωνία
Οργάνωση τεχνικού κειμένου (Τίτλος, Περιεχόμενα, Πίνακες, Σχήματα, Περίληψη, Συμπεράσματα), απλοποίηση έκφρασης, ύφος, συχνά γλωσσικά λάθη.