Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Περιγραφή:

Aναγνώριση γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής κατασκευής του τεχνικού έργου. Μελέτη της γεωτεχνικής έρευνας στην περιοχή του έργου με προσδιορισμό των εδαφικών στρώσεων και των αντιστοίχων εδαφικών παραμέτρων από εργαστηριακές και επί τόπου μετρήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στην επιλογή της μεθόδου θεμελίωσης του έργου. Μελέτη θεμελίωσης του έργου, περιλαμβανομένου του γεωτεχνικού μοντέλου, των αριθμητικών μεθόδων επίλυσης και του τελικού συστήματος θεμελίωσης. Χρήση των ανωτέρω γεωτεχνικών στοιχείων για το σχεδιασμό των ορυγμάτων (τοίχοι αντιστήριξης, έλεγχος της ευστάθειας πρανών) και των επιχωμάτων στην περιοχή του τεχνικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
(1) Kατανοούν τη συμβολή των γεωτεχνικών γνώσεων στο σχεδιασμό του τεχνικού έργου.
(2) Μορφώνουν συστήματα θεμελίωσης, τοίχων αντιστήριξης και πρανών ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
(3) Εφαρμόζουν δημιουργικά τις θεωρητικές τους γνώσεις.

Αξιολόγηση Επίδοσης
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 50%
Παρουσιάσεις φοιτητών: 50%

Ύλη:

Εισαγωγή
Παρουσίαση μαθήματος, επιλογή θέματος (από τράπεζα θεμάτων) και ορισμός ομάδων και επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
Διεξαγωγή θέματος
Περιγραφή θέματος, γεωλογικοί χάρτες, γεωτρήσεις. Επιλογή γεωτεχνικών παραμέτρων ανά εδαφική στρώση, μοντέλου ανάλυσης. Υπολογισμοί και τελική διαστασιολόγηση. Τεχνική έκθεση, τεύχος υπολογισμών. Κατασκευαστικά θέματα. Προγραμματισμός.
Παρουσίαση
Παρουσίαση θέματος σε PowerPoint.