Γεφυροποιία ΙΙ

Περιγραφή:

Το μάθημα είναι δομημένο σε ενότητες διαλέξεων που οδηγούν στην κατανόηση των

1. Βασικών αρχές που εφαρμόζονται στη μόρφωση ανωδομής, υποδομής και θεμελίωσης γεφυρών,
2. τρόπου επιλογής τύπου και μόρφωσης γέφυρών από σκυρόδεμα,
3. προσδιορισμό των φορτίων οδικών γεφυρών με βάση τους Ευρωκώδικες,
4. των ακολουθούμενων μεθόδων ανάλυσης και την επιρροή της μεθόδου και των φάσεων κατασκευής,
5. σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να συντάξουν Προ-μελέτες απλών γεφυρών.