Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ

Ύλη:

Η λογική του αντισεισμικού σχεδιασμού κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΟΣ). Η εξέλιξη των Κανονισμών στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη μέθοδο των επιτρεπομένων τάσεων (1960), στο σχεδιασμό έναντι οριακής αντοχής (1995, 2000) έως το σχεδιασμό έναντι επιτελεστικότητας (ATC-40, FEMΑ 440 και ΚΑΝΕΠΕ 2010).

Παθολογία και βλάβες σε κατασκευές από ΟΣ σε πρόσφατους και παλαιότερους σεισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διδάγματα που αφορούν τον αντισεισμικό σχεδιασμό από παρατηρήσεις της απόκρισης ή του τρόπου αστοχίας κατασκευών ΟΣ στους σεισμούς Sylmar (San Fernando) 1971, Imperial Valley 1979, Mexico City 1985, Loma Prieta 1989, Northridge 1992, Kobe 1995 και Izmit 1999 και Ελληνικούς (Θεσσαλονίκη 1978, Κόρινθος 1981, Καλαμάτα 1985, Πάρνηθα 1999, Κεφαλλονιά 2014).

Ανελάστική συμπεριφορά. Η έννοια της πλαστιμότητας αλληλένδετα με τον συντελεστή συμπεριφοράς, σαν μειωτικό συντελεστή των φορτίων σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός για ελεγχόμενη βλάβη με εφαρμογή ικανοτικών ελέγχων. Υιοθέτηση των παραπάνω από τους Κανονισμούς Ευρωκώδικα 8 και ΕΑΚ 2000.

Η δυναμική του μονοβαθμίου συστήματος: ελαστικά φάσματα σχεδιασμού μονοβαθμίων συστημάτων. Η μη γραμμική απόκριση του ταλαντωτή. Υπολογισμός ανελαστικών φασμάτων απόκρισης σε σεισμικές και κρουστικού τύπου δυναμικές διεγέρσεις. Υπολογισμός πλαστιμοτήτων για δεδομένη αντοχή ή σεισμικών συντελεστών σχεδιασμού για δεδομένη πλαστιμότητα. Εφαρμογές με το OpenSees.

Υλοποίηση (και προβλήματα λόγω μη υλοποίησης) της πλαστιμότητας στο ΟΣ. Συμπεριφορά των υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας) και των δράσεων μεταφοράς φορτίου (συνάφεια, αγκύρωση) σε ανακύκλιζόμενη ένταση.

Υπολογισμός πλαστιμότητας σε επίπεδο διατομής και σε επίπεδο κρίσιμης περιοχής μέλους. Ολική και τοπική πλαστιμότητα. Περίσφιγξη στο σκυρόδεμα (σύντομη υπενθύμιση από το 7ο εξ.). Μηχανισμοί, υλοποίηση και υπολογισμός. Εφαρμογές.

Μηχανισμοί εξασφάλισης πλάστιμης απόκρισης. Εξασφάλιση μηχανιμού ασθενούς δοκού - ισχυρού υποστυλώματος. Ικανοτικοί έλεγχοι αποφυγής ψαθυρής αστοχίας (έναντι αστοχίας σε τέμνουσα, έναντι ψαθυρής αστοχίας σε κάμψη, έναντι εξόλκευσης).

Σχεδιασμός δοκών και δοκών σύζευξης. Οπλισμικές διατάξεις. Εφαρμογές.

Σχεδιασμός υποστυλωμάτων και κοντών υποστυλωμάτων σε σεισμό. Περίσφιγξη στο σκυρόδεμα (σύντομη υπενθύμιση από το 7ο εξ.). Οπλισμικές διατάξεις. Εφαρμογές.

Συμπεριφορά και σχεδιασμός τοιχωμάτων για πλάστιμη συμπεριφορά. Οπλισμικές διατάξεις. Εφαρμογές.

Συμπεριφορά και σχεδιασμός κόμβων πλαισιωτών φορέων. Οπλισμικές διατάξεις. Εφαρμογές.

Η μέθοδος Θλιπτήρα - Ελκυστήρα κατά ΕΝ1992-1-1. Βραχείς πρόβολοι – υψίκορμες δοκοί. Εφαρμογή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Ασκήσεις κατ' οίκον και Θέμα εξαμήνου (30%)

Τελική εξέταση (70 %)