Φυσική

Περιγραφή:

Ελεύθερες ταλαντώσεις. Απλή αρμονική κίνηση. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση: φθίνουσες ταλαντώσεις, ενεργειακές απώλειες, παράγοντας ποιότητας. Απεριοδικές κινήσεις συστήματος μάζας – ελατηρίου. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Μεταβατική και μόνιμη κατάσταση, συντονισμός, απορρόφηση ισχύος. Συζευγμένες ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις δύο ή περισσότερων βαθμών ελευθερίας: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης και κανονικές συντεταγμένες, αδρανειακή και ελαστική σύζευξη μηχανικών ταλαντωτών, προσδιορισμός συχνοτήτων κανονικών τρόπων ταλάντωσης, ενέργεια κανονικών τρόπων ταλάντωσης. Συζευγμένες ταλαντώσεις με τυχαίες αρχικές συνθήκες, διακροτήματα. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις συζευγμένων ταλαντωτών, συχνότητες συντονισμού. Περιοδική διάταξη πολλών διάκριτων μηχανικών ταλαντωτών σε μία διάσταση: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης και μη-διασκορπιζόμενα κύματα σε ιδανική χορδή διάκριτων ταλαντωτών. Μηχανικά κύματα σε συνεχή ελαστικά μέσα σε μία διάσταση. Κυματική εξίσωση σε συνεχή ελαστική χορδή. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Οδεύοντα κύματα: διάδοση ενέργειας, χαρακτηριστική αντίσταση ελαστικού μέσου, ανάκλαση και διάδοση οδευόντων κυμάτων σε ασυνέχεια. Στάσιμα κύματα: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης σε συνεχές ελαστικό μέσο, μέθοδοι Fourier. Κυματοπακέτα, φασική και ομαδική ταχύτητα, διασπορά.. Μηχανικά κύματα σε δύο και τρεις διαστάσεις. Δύο διαστάσεις: κύματα σε ελαστικές μεμβράνες, επιφανειακά κύματα σε υγρά. Τρεις διαστάσεις: ακουστικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διάδοση οπτικών κυμάτων σε διηλεκτρικά μέσα: ταχύτητα, δείκτης διάθλασης, πόλωση, ανάκλαση, διάθλαση, θεμελιώδεις νόμοι της οπτικής, γεωμετρική οπτική. Σύμφωνη οπτική ακτινοβολία: συμβολή από σύμφωνες πηγές, περίθλαση, ακτινοβολία laser.

To μάθημα προέρχεται από την συνένωση των μαθημάτων Φυσική Ι (ήταν υποχρεωτικό στο πρώτο εξάμηνο) και Φυσική ΙΙ - Κυματική (ήταν επιλογής στο τέταρτο εξάμηνο) και δεν περιλαμβάνει πλέον εργαστήρια.

Στη διάρκεια του εξαμήνου μοιράζονται 3 φυλλάδια ασκήσεων που αν παραδοθούν εντός της προθεσμίας αυξάνουν τον τελικό βαθμό κατά μία μονάδα.
H τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία, δίνονται ωστόσο μερικοί τύποι στις εκφωνήσεις των θεμάτων .

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
    Κ. Ράπτης (Α-Λ)
    Μ. Μακροπούλου (Μ-Ω)

Ύλη:

2012-13
1.Σύγγραμμα Pain: Τα 5 πρώτα κεφάλαια, χωρίς τις ενότητες και τα παραδείγματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε κυκλώματα.
2.Σύγγραμμα Ingard: Κεφ. 1 (εκτός §1.7), Κεφ. 2, Κεφ. 3 (εκτός §3.7 και 3.8), §4.1, §5.2, 5.3 και 5.6, Κεφ. 6 (εκτός § 6.4 και 6.9), Κεφ. 7, Κεφ. 10.

Spoiler: show
2011-12
1.Σύγγραμμα Pain: Τα 5 πρώτα κεφάλαια, χωρίς τις ενότητες και τα παραδείγματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε κυκλώματα.
2.Σύγγραμμα Ingard: Κεφ. 1 (εκτός §1.7), Κεφ. 2, Κεφ. 3 (εκτός §3.7 και 3.8), §4.1, §5.2, 5.3 και 5.6, Κεφ. 6 (εκτός § 6.4 και 6.9), Κεφ. 7, Κεφ. 10.

2010-11
Σύγγραμμα Pain:
Τα 5 πρώτα κεφάλαια, χωρίς τις ενότητες και τα παραδείγματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε κυκλώματα.

Σύγγραμμα Ingard:
Κεφάλαιο 1 [εκτός το 1.7]
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3 [εκτός 3.7 και 3.8]
Κεφάλαιο 4 [μόνο το 4.1]
Κεφάλαιο 5 [μόνο τις 5.2,5.3,5.6]
Κεφάλαιο 6 [εκτός 6.4 και 6.9]
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 10

Οπτική Hecht:
Κεφάλαια 1,2,3, Κεφάλαιο 4 [εκτός 4.6,4.7,4.8], Κεφάλαιο 5 [εκτός 5.8]

Θα διαβάσουμε δηλαδή είτε από τον Pain είτε από τον Ingard και οπτική αποκλειστικά από τον Hecht.

2009-10
Σύγγραμμα Pain:
Τα 5 πρώτα κεφάλαια, χωρίς τις ενότητες και τα παραδείγματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε κυκλώματα.

Σύγγραμμα Ingard:
Κεφάλαιο 1 [εκτός το 1.7]
Κεφάλαιο 3 [εκτός 3.7 και 3.8]
Κεφάλαιο 4 [μόνο το 4.1]
Κεφάλαιο 5 [μόνο τις 5.2,5.3,5.6]
Κεφάλαιο 6 [εκτός 6.4 και 6.9]
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 10

Οπτική Hecht:
Κεφάλαια 1,2,3, Κεφάλαιο 4 [εκτός 4.6,4.7,4.8], Κεφάλαιο 5 [εκτός 5.8]

Θα διαβάσουμε δηλαδή είτε από τον Pain είτε από τον Ingard και οπτική αποκλειστικά από τον Hecht.

"Φυσική ΙΙΙ Κυματική" Φ. Μοίρα (βοήθημα):
Κεφάλαιο 1 [εκτός 1.6]
Κεφάλαιο 2 [εκτός 2.4, 2.5]
Κεφάλαιο 3 [εκτός 3.3]
Κεφάλαιο 5 [εκτός 5.3, 5.7]

2007-08
Pain
Κεφ1: (εκτός 1.8-1.10)
Κεφ2: (εκτός 2.5,2.6,2.8,2.10)
Κεφ3 : (εκτός 3.5,3.6)
Κεφ4: (εκτός 4.10,4.12,4.13,4.17-4.19)
Κεφ5: (εκτός 5.3,5.7)
Κεφ10: (μόνο τα 10.1-10.5,10.12-10.14,10.17 + τους τύπους 10.36,10.38,10.53)

Files: