Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

Περιγραφή:

Περιγραφή Μαθήματος:
Βασικές αρχές προγραμματισμού, εισαγωγή στις διερμηνευτικές γλώσσες και εκτεταμένη παρουσίαση του υπολογιστικού πακέτου MATLAB της γλώσσας αυτού και των λειτουργιών του. Επιλογή μεταξύ προτεινόμενων θεμάτων από τους φοιτητές που αφορούν σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τους τομείς: Δομοστατικής, Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Γεωτεχνικής και Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Ανάπτυξη του θέματος από ομάδες 2/3 φοιτητών.

Ώρες διδασκαλίας 4 | Διδάσκοντες: Α. Στάμος

Αξιολόγηση Επίδοσης
Τελική γραπτή εξέταση: 60%
Θέματα (ομαδική εργασία εξαμήνου): 40%
Ασκήσεις - Εφαρμογές: +1 μονάδα

Ύλη:

1 Εισαγωγικά περί Προγραμματισμού, Εισαγωγή στο περιβάλλον του MATLAB. 2Χ2=4
2 Λειτουργίες & συναρτήσεις στο MATLAB Λειτουργίες & συναρτήσεις στο MATLAB. Συστατικά μέρη ενός προγράμματος. M-files: Script and function files. 2Χ2=4
3 Συναρτήσεις στο MATLAB (1) 2Χ2=4
4 Συναρτήσεις στο MATLAB (2) 2Χ2=4
5 Χρήση και πράξεις με μητρώα Χρήση και πράξεις με μητρώα, διανύσματα και λίστες. 2Χ2=4
6 Συνθήκες/Αποφάσεις Συνθήκες/Αποφάσεις 2Χ2=4
7 Γραφήματα στο MATLAB (1) 2Χ2=4
8 Γραφήματα στο MATLAB (2) 2Χ2=4
9 Δομές επανάληψης: οι δομές while & for. Χρήση διανυσμάτων για την αποφυγή δομών επανάληψης. Γρήγορες εντολές ανάγνωσης εξωτερικών αρχείων. 2Χ2=4
10 Εντολές εισόδου/εξόδου Εντολές εισόδου/εξόδου: ανάγνωση εξωτερικών αρχείων με τυχαία διαμόρφωση, μέθοδοι ολοκλήρωσης, εφαρμογές. 2Χ2=4
11 Συμβολοσειρές-Δομές: συμβολοσειρές, εγγραφή σε αρχεία με τυχαία διαμόρφωση, δομές, εφαρμογές. 2Χ2=4
12 Συμβολικές πράξεις, ολοκληρώματα, παράγωγοι, διαφορικές εξισώσεις, Συμβολικές παραγωγίσεις, Συμβολική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Εφαρμογές. 2Χ2=4
13 Μοντελοποίηση δεδομένων: Προσαρμογής καμπύλης σε δεδομένα, Προσαρμογή επιφάνειας στο Matlab, Εφαρμογές. 2Χ2=4