Αντισεισμικός Σχεδιασμός I

Περιγραφή:

Εισαγωγή
Μονοβάθμιος ταλαντωτής – εξίσωση κίνησης – ελεύθερες ταλαντώσεις – αρμονικές ταλαντώσεις
Ελαστικό φάσμα απόκρισης
Ελαστικό φάσμα απόκρισης, Εναλλακτικές μορφές φασμάτων – χαρακτηριστικές περιοχές φασμάτων – ενεργές τιμές, Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού (κανονισμού): εδαφική επιτάχυνση, σπουδαιότητα κατασκευής, επιρροή εδάφους
Ανελαστική συμπεριφορά και σχεδιασμός κατασκευών έναντι σεισμικών δράσεων
Ανελαστική συμπεριφορά μονοβάθμιων συστημάτων (SDOF) – Διγραμμικοποίηση καμπύλης ικανότητας F-d, Ορισμός q & μ – υπεραντοχή – ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού – τιμές q EΚ8 – κατηγορίες πλαστιμότητας ΚΠΜ/ΚΠΥ – απαιτούμενη και διαθέσιμη πλαστιμότητα, Σχέσεις q-μ-Τ (ίσες μετακινήσεις - Vidic et al.) – Μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού, Ανελαστικά φάσματα απόκρισης σταθερής πλαστιμότητας – Γενική / τοπική πλαστιμότητα (μέλους)
Πολυβάθμια συστήματα
Εισαγωγή, Έννοια διαφράγματος, Ιδιομορφές, Ιδιομορφική απόκριση – εφαρμογή στο επίπεδο πλαίσιο και το μονώροφο κτήριο, Mέθοδος ανάλυσης φάσματος απόκρισης – Συνδυασμός ιδιομορφικών αποκρίσεων (SRSS, CQC) – Μέθοδος ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης

Το μάθημα είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις και αντικατέστησε τα παλαιότερα μαθήματα:Αντισεισμική Τεχνολογία 1(Δομοστατικών,Γεωτεχνικών) και Αντισεισμικές Κατασκευές (Υδραυλικών,Συγκοινωνιολόγων).Παλιά Θέματα αυτών των μαθημάτων μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links:
university/courses.php?id=157
university/courses.php?id=111
cron