Κατασκευή Οδών

Περιγραφή:

Βασικά στοιχεία κατασκευής και υλικά | Βασικές αρχές ανάλυσης και καταπόνησης | Βάση-Υπόβαση
Στρώση έδρασης Ασφαλτικά | Απορροή ομβρίων | Κοστολήγηση | Εργαστηριακές δοκιμές υλικών

Διδάσκοντες:
Ανδρέας Λοΐζος, aloizos@central.ntua.gr
Χριστίνα Πλατή, cplati@central.ntua.gr

Βαθμός μαθήματος
2 Θεματικές Ασκήσεις (σαν πρόοδοι) : 30%
Τελική εξέταση : 70%
Αν δεν συμμετάσχει ο σπουδαστής σε καμία Θεματική Άσκηση τότε ο τελικός βαθμός είναι το 70% της τελικής εξέτασης

Ύλη:

Η ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-7 από το τεύχος σημειώσεων καθώς και το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού/εφαρμογών που επιλύθηκαν στο μάθημα και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο helios.

Files: