Κατασκευή Οδών

Περιγραφή:

Εισαγωγή στις διαδικασίες ποσοτικού προσδιορισμού και κοστολόγησης κατασκευαστικών διαμορφώσεων και παρόδιου εξοπλισμού έργων οδοποιίας με έμφαση στον λεπτομερή καθορισμό μοναδιαίων ποσοτήτων. Βασικά στοιχεία κατασκευής οδών και υλικά. Βασικές αρχές ανάλυσης και καταπόνησης.

Ώρες εβδομαδιαίως:3
Διδάσκοντες:Ανδρέας Λοΐζος, aloizos@central.ntua.gr

Βαθμός μαθήματος
  • 2 Θεματικές Ασκήσεις (σαν πρόοδοι) : 30%
  • Τελική εξέταση : 70%

    Αν δεν συμμετάσχει ο σπουδαστής σε καμία Θεματική Άσκηση τότε ο τελικός βαθμός είναι το 70% της τελικής εξέτασης


Το μάθημα εισήχθει στο πρόγραμμα σπουδών το 2017.Παλαιότερος τίτλος:Οδοποιία ΙΙ.Σημειώσεις και παλιά θέματα για την Οδοποιία ΙΙ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ύλη:

1)Διατομές
Πλευρικές διαμορφώσεις, κατασκευή πρανών – υψομετρική διαμόρφωση, εμβαδομέτρηση.

2)Επιφάνειες – όγκοι - χωματισμοί
Διάγραμμα επιφανειών, συντελεστής επιπλήσματος, πίνακας χωματισμών, υπολογισμός όγκων, διάγραμμα Bruckner, σχέση μηκοτομής, διαγράμματος επιφανειών και διαγράμματος Bruckner, μέση απόσταση μεταφοράς, οριακή απόσταση μεταφοράς.

3)Κατασκευαστικά στοιχεία σηράγγων
Ιδιαιτερότητες, τύποι, διατομές (αναγκαιότητα ΛΕΑ – λωρίδες καθοδήγησης, ελεύθερο ύψος, πλατύσματα), έξοδοι διαφυγής, εξοπλισμός.

4)Παρόδιος εξοπλισμός οδού - Σήμανση
Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ1317), στοιχεία ηλεκτροφωτισμού, συστήματα παθητικής προστασίας (ΕΝ12767), Στοιχεία οριζόντιας – κατακόρυφης σήμανσης

5)Κοστολόγηση οδικών έργων
Προμέτρηση – προϋπολογισμός έργων οδοποιίας (ομάδες εργασιών που συμπληρώνει ο οδοποιός, αλλά και προσεγγιστική εκτίμηση των υπολειπόμενων).

6)Κατασκευαστικές διατομές οδών
Κατασκευαστικά στοιχεία διατομής οδού, τύποι οδοστρωμάτων και λειτουργία, βασικά στάδια ενός έργου κατασκευής οδοστρώματος. Κανονισμοί.

7)Αρχές καταπόνησης οδών λόγω κυκλοφορίας
Παράγοντες καταπόνησης οδοστρώματος, βασικές αρχές και θεωρίες ανάλυσης. Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη.

8)Χαρακτηριστικά υλικών σχεδιασμού και κατασκευής οδών

Βασικά χαρακτηριστικά υλικών που είναι χρήσιμα για το σχεδιασμό ενός οδοστρώματος. Τύποι εδαφών και κατάταξη εδαφών. Σημασία εργαστηρίου οδοστρωμάτων. Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη.

9)Γενικά κατασκευαστικά στοιχεία έργου
Αρχές Έργου, περιεχόμενο Τευχών Δημοπράτησης και Παραλαβή.

Files: