ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων προσφέρεται από το 1998 σε διπλωματούχους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής, και πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών θετικής κατεύθυνσης. Οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κανονικό κύκλο σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ΔΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου (ή σχετική βεβαίωση για τους τελειόφοιτους), τεκμηρίωση γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας και όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία που προδιαγράφονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται κάθε χρόνο περίπου τον Μάιο.

Προσφέρονται 36 μαθήματα που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται ανά έξι σε τρεις κύριες κατευθύνσεις (Α:Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης), από τις οποίες κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ακολουθεί μία. Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα το οποίο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και άλλα πέντε από τα οποία είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τρία (τουλάχιστον). Τα μαθήματα επιλογής είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις.

Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων:
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου:
 • Υδρομετεωρολογία
 • Προχωρημένη Υδρογεωλογία
 • Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου:
 • Προχωρημένη Υδρολογία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα

Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία:
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου:
 • Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον
 • Διαχείριση Υδατικών Οικοσυστημάτων - Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου:
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Παραγωγή Πόσιμου & Ανακτημένου Νερού
 • Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων & Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης:
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου:
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Παράκτιο Περιβάλλον
 • Θαλάσσια Υδροδυναμική

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου:
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη
 • Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος

Μαθήματα Επιλογής:
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου:
 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
 • Διάβρωση, Μεταφορά & Απόθεση Φερτών Υλών
 • Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους
 • Τεχνολογία Γεωφραγμάτων
 • Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων
 • Προχωρημένη Ρευστομηχανική
 • Ειδικά Θέματα Χημείας Νερού

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου:
 • Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Υδροπληροφορική
 • Aστική Υδρολογία
 • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα
 • Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής
 • Ειδικά Θέματα:
  • Λειτουργία και Συντήρηση Φραγμάτων
  • Προχωρημένες Τεχνολογίες Υδροηλεκτρικών Έργων

Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το αναφερόμενο με πλάγια στοιχεία μάθημα και ακόμη τρία (τουλάχιστον) μαθήματα της κατεύθυνσης που ακολουθεί. Τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα επιλέγονται από το σύνολο των υπολοίπων μαθημάτων (της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή επιλογής).