ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

Περιγραφή:

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που φέρει τον τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε σχετικά θέματα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πάσης φύσεως υπογείων έργων.

Στο υπόψη πρόγραμμα γίνονται δεκτοί για να φοιτήσουν διπλωματούχοι / πτυχιούχοι Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων κατά νόμον ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που κατέχουν τίτλο σπουδών:

 • Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού του Ε.Μ.Π.
 • Διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού του Ε.Μ.Π. των κατευθύνσεων: (α) Γεωτεχνολογίας, (β) Μεταλλευτικής και (γ) Περιβαλλοντικής Μηχανικής – Γεωπεριβάλλοντος. Για τους παλαιότερους διπλωματούχους, επειδή δεν υπήρχε ειδίκευση, πρέπει να αποδεικνύεται η επαγγελματική τους πείρα στις ως άνω κατευθύνσεις.
 • Διπλωματούχου ως ανωτέρω Σχολών/Τμημάτων άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι.
 • Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχων ειδικοτήτων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της αλλοδαπής. Οι διπλωματούχοι-πτυχιούχοι ξένων Α.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο απο το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α πρώτο τίτλο σπουδών.
 • Διπλωματούχου Μηχανικού Γεωλόγου.
 • Πτυχιούχου Γεωλόγου, ο οποίος κατέχει σε απολύτως συγγενή χώρο με εκείνον του προγράμματος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών M.Sc., M.Eng., M.Phil., D.E.A. ή άλλον τίτλο Πανεπιστημιακών μεταπτυχιακών σπουδών, που θα αποδεχθεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Είναι δυνατόν για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής να ζητηθεί η παράλληλη παρακολούθηση ορισμένων προπτυχιακών μαθημάτων στις Σχολές Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών και/ή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π
Επίσης γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι άλλων κλάδων προερχόμενοι απο Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικές απαιτήσεις, που θέτει κατά περίπτωση η Ε.Δ.Ε. Η αποδοχή αυτή μπορεί να θέτει και ορισμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων να είναι και εκείνη της συμπληρωματικής παρακολούθησης ορισμένων μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου στις Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και/ή Πολιτικών Μηχανικών. Η διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων ορίζεται μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο αριθμός των εισερχομένων σπουδαστών καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μέχρι τη λήξη του 2ου τετραμήνου. Επί του παρόντος ο αριθμός αυτός περιορίζεται κατά μέγιστο σε είκοσι πέντε (25) σπουδαστές. Εντός του Μαΐου κάθε έτους γίνεται η σχετική ανακοίνωση στον τύπο για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων και μέχρι τα μέσα Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής όλων των σχετικών δικαιολογητικών. Η αποδοχή υποψηφίου τελεί υπό την αίρεση της περάτωσης των προπτυχιακών σπουδών του μέχρι τον Οκτώβριο του έτους, που αρχίζει το Δ.Π.Μ.Σ. Κατά την εγγραφή του ο σπουδαστής δηλώνει τα προς επιλογήν μαθήματα, που επέλεξε να παρακολουθήσει κατά το υπόψη τετράμηνο. Μέχρι τέλους της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος επιλογής ή η παραίτηση από υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο θα παρακολουθήσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Απαραίτητα προσόντα για την αποδοχή αίτησης εγγραφής είναι:
 • Βαθμός πρώτου διπλώματος/πτυχίου κατ’ ελάχιστον 6.50 ή ανάλογός του σύμφωνα με την αντιστοιχία βαθμολογίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση, που υφίσταται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή ο υποψήφιος διαθέτει σημαντική εμπειρία ικανής διάρκειας σε αντικείμενα παρεμφερή του Δ.Π.Μ.Σ., είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με μικρότερο βαθμό πρώτου διπλώματος / πτυχίου.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με εξετάσεις ή με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών δεδομένου ότι ορισμένα από τα μαθήματα των επισκεπτών καθηγητών γίνονται στην αγγλική.
 • Ικανότητα χρησιμοποίησης υπολογιστικών πακέτων, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, που αναφέρονται στην υπόψη ειδίκευση.
Σχετική πρακτική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, συνάφεια διπλωματικής εργασίας προς το υπόψη πρόγραμμα και επίδοση σε αυτή, ερευνητική δραστηριότητα και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τον υποψήφιο θα αξιολογείται (παραγρ. 2α του άρθρου 12 του Ν.2083/92).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ανωτέρω κριτηρίων και ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι υποχρεούμενοι όμως προ της εγγραφής τους, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, να προσκομίσουν στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της αρμόδιας Γραμματείας βεβαίωση ότι έχουν αποπερατώσει τις σπουδές τους.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις επόμενες τρείς ενότητες σπουδών:
 1. Τεχνική Γεωλογία και Διερεύνηση Υπεδάφους
 2. Σχεδιασμό Υπογείων Έργων
 3. Κατασκευή και Λειτουργική Παρακολούθηση
Κάθε μία από τις ενότητες αυτές καλύπτεται από μια σειρά μαθημάτων κορμού και κατ’ επιλογήν, τα οποία συνοδεύονται κατά περίπτωση με ασκήσεις στον πίνακα και εργαστηριακές, επισκέψεις σε εργοτάξια, ειδικές διαλέξεις και εκπόνηση θέματος από τον φοιτητή.

Κάθε τετράμηνο σπουδών ο σπουδαστής παρακολουθεί συνολικά οκτώ (8) μαθήματα από τα οποία τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά και τα δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
Κάθε ένα απο τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκεται 2 έως κατά μέγιστο 3 ώρες εβδομαδιαίως.
Οι συνολικές ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (διαλέξεων) κάθε μαθήματος του τετραμήνου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 18 ώρες.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν διδαχθεί προπτυχιακό μάθημα Μηχανικής Συνεχούς Μέσου, υποχρεούνται κατά το 1ο τετράμηνο σπουδών να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο κατ’ επιλογήν μάθημα.

Εφόσον το Ε.Μ.Π. έχει πρόγραμμα συνεργασίας με άλλα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή άλλης νομικής μορφής ερευνητικά ιδρύματα, τότε είναι δυνατόν να ορίζεται και μερική φοίτηση ή η διενέργεια της μεταπτυχιακής εργασίας μερικώς ή συνολικώς στο συνεργαζόμενο ίδρυμα (παραγρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2083/1992). Το Δ.Π.Μ.Σ. στελεχώνεται και υποστηρίζεται διδακτικώς από μέλη Δ.Ε.Π. των Σχολών Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών καθώς και από μέλη άλλων Σχολών / Τμημάτων του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της Χώρας καθώς και από ομότιμους και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές, που εδίδαξαν και απασχολούνται με συναφή ή σχετικά επιστημονικά αντικείμενα σε ίδια ή συγγενή πεδία. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. δύναται να προσκληθούν να διδάξουν μέρος ή συνολικά ένα ή περισσότερα μαθήματα αναγνωρισμένοι επιστήμονες προερχόμενοι κατά κανόνα απο ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική δραστηριότητα και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της Χώρας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2083/1992.


Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά το 1ο τετράμηνο σπουδών είναι:
 • Τεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων (Κωδικός: 10)
 • Μέθοδοι Διερεύνησης του Υπεδάφους (Κωδικός: 11)
 • Προχωρημένη Μηχανική Πετρωμάτων (Κωδικός:12)
 • Σχεδιασμός Υπογείων Έργων (Κωδικός:13)
 • Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων (Κωδικός: 14)
 • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων (Κωδ.: 15)
 • Μηχανική Συνεχούς Μέσου (Κωδικός: 16)

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά το 2ο τετράμηνο σπουδών είναι:
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων ΄Εργων (Κωδικός: 20)
 • Τεχνικές Διάνοιξης Υπογείων Έργων με Χρήση Εκρηκτικών Υλών (Κωδικός: 21)
 • Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων (Κωδικός: 22)
 • Μηχανική Όρυξη Σηράγγων (Κωδικός: 23)
 • Αβαθείς Σήραγγες. Αντιστηρίξεις, Καθιζήσεις στην Επιφάνεια του Εδάφους (Κωδικός: 24)
 • Στόμια Σηράγγων (Κωδικός: 25)
 • Εξοπλισμός Εξόρυξης – Φόρτωσης – Μεταφοράς (Κωδικός: 26)

Τα προς επιλογήν μαθήματα κατά το 1ο τετράμηνο σπουδών είναι:
 • Υπόγεια Νερά και Αντιμετώπισή τους (Κωδ. 30)
 • Γεωτεχνικές Οργανομετρήσεις (Κωδικός: 31)
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων – Αερισμός (Κωδικός: 32)

Τα προς επιλογήν μαθήματα κατά το 2ο τετράμηνο σπουδών είναι:
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Κωδικός: 40)
 • Τεχνικο-Οικονομική Αξιολόγηση Υπογείων Έργων (Κωδικός: 41)
 • Διαχείριση του Κινδύνου σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κωδικός: 42)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σηράγγων (Κωδικός: 43)