ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

Περιγραφή:

Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία εντάσσονται στις δύο ροές: Ροή Α: Ανάλυση Δομικών Έργων και Ροή Β: Σχεδιασμός Δομικών Έργων και στην κατηγορία των Γενικών Μαθημάτων. Στον κύκλο των Γενικών μαθημάτων παρέχονται προχωρημένες γνώσεις στα Μαθηματικά και τη Μηχανική καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ στα μαθήματα των ροών γίνεται εμβάνθυνση στις μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού δομικών έργων.

 • Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ, Δομοστατικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε έντεκα (11) από τα μαθήματα που περιέχονται στον πίνακα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Από τα ένδεκα (11) αυτά μαθήματα, τα πέντε (5) πρέπει να είναι από τη ροή της επιλογής τους, τα τρία (3) πρέπει να είναι από την άλλη ροή και τρία (3) από οποιαδήποτε ροή καθώς και από την ομάδα των γενικών μαθημάτων.

 • Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί άλλων Πανεπιστημίων ή απόφοιτοι του ΕΜΠ Συγκοινωνιακής ή Υδραυλικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα από τον προπτυχιακό πενταετή κύκλο σπουδών της Σχολής Μηχανικών που θα καθορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος.

 • Απόφοιτοι άλλων Πολυτεχνικών Σχολών / Τμημάτων ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε δώδεκα έως δεκατέσσερα (12-14) μαθήματα από το σύνολο του προπτυχιακού πενταετούς κύκλου σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών που θα καθορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Μόνο μετά από την επιτυχή αυτή εξέταση στα μαθήματα αυτά, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο κανονικό πρόγραμμα του Μ.Δ.Ε.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η απόκτηση Μ.Δ.Ε. δεν συνεπάγεται κανένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού που αποκτώνται μόνο μετά από πενταετή φοίτηση σε προπτυχιακό πρόγραμμα ομοταγούς ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισοτίμου ΑΕΙ του εξωτερικού.

Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΜΔΕ διαιρείται σε τρία τετράμηνα εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων σύμβουλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4α του Ν.2083/92.

Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τις μεταπτυχιακές εργασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα στις προπτυχιακές σπουδές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος δεν επιτρέπεται, μπορούν όμως να εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις προπτυχιακές σπουδές.

Τα διατιθέμενα μαθήματα είναι:

Ροή Α:
 1. Εφαρμοσμένη ανάλυση ραβδωτών και επιφανειακών φορέων
 2. Προχωρημένη πλαστική ανάλυση ραβδωτών φορέων
 3. Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία
 4. Προχωρημένη δυναμική των κατασκευών
 5. Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Φορέων ΟΣ και Χάλυβα
 6. Φέρουσα συμπεριφορά κατασκευών
 7. Αξιοπιστία κατασκευών
 8. Προχωρημένη στατική και δυναμική ευστάθεια
 9. Ειδικά θέματα ανάλυσης μεταλλικών κατασκευών
 10. Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης υπογείων έργων
 11. Συνοριακά Στοιχεία
 12. Θεωρία κελυφών
 13. Πειραματική αντισεισμική τεχνολογία
 14. Ανάλυση Ιστορικών Κατασκευών

Ροή Β:
 1. Σύγχρονα προσομοιώματα σχεδιασμού κατασκευών ΩΣ
 2. Προχωρημένη μηχανική της τοιχοποιίας
 3. Θεωρία σχεδιασμού επισκευών και ενισχύσεων
 4. Κατασκευές από σύνθετα υλικά
 5. Ειδικά έργα από χάλυβα
 6. Σχεδιασμός κτιρίων και κατασκευών με επιφανειακά στοιχεία από χάλυβα
 7. Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών
 8. Σχεδιασμός τεχνικών έργων Ι
 9. Σχεδιασμός τεχνικών έργων ΙΙ
 10. Παθολογία και σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών
 11. Ειδικά θέματα αντισεισμικής τεχνολογίας
 12. Σχεδιασμός υπογείων έργων
 13. Εφαρμογές της γεωτεχνικής στα δομοστατικά έργα
 14. Βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών
 15. Γεωτεχνική σεισμική μηχανική
 16. Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
 17. Πειραματική αντισεισμική τεχνολογία

Γενικά Μαθήματα:
 1. Μηχανική συνεχούς μέσου
 2. Προχωρημένη δυναμική
 3. Ειδικά θέματα ελαστικότητας
 4. Προχωρημένη αριθμητική ανάλυση
 5. Ειδικά θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών
 6. Νευρωνικά και ασαφή συστήματα
 7. Μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους
 8. Τεχνολογικά υλικά
 9. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων