Τεχνικά Υλικά

Περιγραφή:

Από το έτος 2012-13 άλλαξε η ύλη του μαθήματος.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Βαθμολόγηση
30% εργαστηριακές εργασίες + 70% γραπτή τελική εξέταση.
Θα διεξαχθούν 2 ενδιάμεσες εξετάσεις, σε αντικατάσταση της τελικής γραπτής εξέτασης, με συμμετοχή 35% η κάθε μία στον τελικό βαθμό.

Ύλη:

2009-10 (Κανονική & Επαναληπτική εξεταστική)

ΘΕΩΡΙΑ

 • ΤΟΜΟΣ 1 (ολόκληρος)

  σ. 5 – 26 κεφ. 1_Εισαγωγή

  σ. 27 – 58 κεφ. 2_Κονίες

  σ. 59 – 80 κεφ. 3_Αδρανή υλικά

  σ. 81 – 90 κεφ. 4_Κονιάματα

  σ. 91 – 120 κεφ. 5_Σκυρόδεμα

 • ΤΟΜΟΣ 2 (ολόκληρος)

  σ. 5 - 31 κεφ. 1_Προστασία από θερμότητα – ψύχος

  σ. 32 - 50 κεφ. 2_Προστασία από υγρασία

  σ. 51 - 87 κεφ. 3_Προστασία έναντι του ήχου

 • ΤΟΜΟΣ 3

  σ. 11 - 14 κεφ. 2_Έλεγχος της υδροαπορροφητικότητας των υλικών

  σ. 15 - 18 κεφ. 3_Έλεγχος της υδατοπερατότητας των υλικών

  σ. 19 - 24 κεφ. 4_Έλεγχος της αντοχής των υλικών σε κρούση

  σ. 31 - 37 κεφ. 6_Έλεγχος της σκληρότητας των υλικών

  σ. 49 - 53 κεφ. 8_Έλεγχος της αντοχής των υλικών σε τριβή (25.05)

  σ. 85 - 86 κεφ. 14_Έλεγχος της υγρασίας αδρανών και κατασκευασμένων στοιχείων

  σ. 87 - 90 κεφ. 15_Έλεγχος της υγρασίας των ξύλων (25.05)

 • ΤΟΜΟΣ 4

  σ. 47 - 70 κεφ. 3_Δομική ξυλεία

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • ΤΟΜΟΣ 2

  Άσκηση θερμομόνωσης.

  Άσκηση υγρομόνωσης.

  Άσκηση ηχομόνωσης.

  Για περισσότερα σχετικά με τις ασκήσεις του τόμου 2, δείτε και τ.3:

  σ. 174 - 231 κεφ. 30_ Γενική εφαρμογή θερμο-υγρο-ηχομόνωσης

 • ΤΟΜΟΣ 3

  Ασκήσεις κοκκομετρικής σύνθεσης αδρανών υλικών.

  σ. 94 - 97 κεφ. 17_ Κοκκομετρική σύνθεση αδρανών υλικών με τη μέθοδο άθροισης των διόδων

  σ. 98 - 101 κεφ. 18_ Κοκκομετρική σύνθεση αδρανών υλικών με τους γερμανικούς κανονισμούς

  Άσκηση σύνθεσης σκυροδέματος. (21.05)

  σ. 140 - 141 κεφ. 25_ Σύνθεση σκυροδέματος

Files: