Μη Μόνιμες Ροές

Περιγραφή:

Μη μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς-Υδραυλικό πλήγμα. Θεωρία ασυμπίεστης υγρής στήλης. Ελαστική θεωρία. Εξισώσεις μονοδιάστατης ανάλυσης. Γενική λύση των εξισώσεων του υδραυλικού πλήγματος. Ταχύτητα μετάδοσης κύματος. Οριακές συνθήκες. Υδραυλικό πλήγμα για απότομο και βραδύ κλείσιμο ρυθμιστικής δικλείδας κατάντη. Mη μόνιμη ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Βαθμιαίως και ταχέως μεταβαλλόμενη ροή. Γενικές εξισώσεις (Saint Venant). Κινηματικό κύμα. Κύματα πλημμύρας. Χαρακτηριστικές. Γένεση και μορφές κυμάτων. Κύματα ανύψωσης (θετικά) και κατάπτωσης (αρνητικά). Μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων σε κλειστούς αγωγούς (πεπερασμένες διαφορές, χαρακτηριστικές, αριθμητική ολοκλήρωση,Allievi) και σε ανοικτούς αγωγούς(πεπερασμένες διαφορές, χαρακτηριστικές, ανάλογο διάχυσης, υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμύρας). Κύματα από θραύση φραγμάτων.