Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Περιγραφή:

Περιστατικά πρόληψης ρύπανσης και αποκατάστασης υπεδάφους. Νομοθεσία. Πηγές και χαρακτηριστικά ρύπων. Αποτίμηση διακινδύνευσης. Ροή υπόγειου νερού. Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος. Μηχανισμοί εξέλιξης της ρύπανσης, μεταφορά ρύπων στο υπέδαφος, εφαρμογές μεταφοράς ρύπων (εξάσκηση σε εκπαιδευτικό λογισμικό στο PC lab της Σχολής). Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας υπεδάφους. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ), σχεδιασμός και υλικά πυθμένα ΧΥΤΑ.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Για τις διαλέξεις χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις PowerPoint και διαφάνειες με περιληπτικές σημειώσεις, καθώς και ο πίνακας. Οι παρουσιάσεις και οι σημειώσεις για κάθε διάλεξη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος σταδιακά. Οι σπουδαστές αναμένεται να έχουν τυπώσει πριν από κάθε διάλεξη το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα, να κρατούν (συμπληρωματικές) σημειώσεις και, όταν τους ζητείται, να δίνουν απαντήσεις σε γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Σημαντική συνιστώσα του μαθήματος είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του μαθήματος και να ελέγχουν/χρησιμοποιούν e-mail.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται 4 συνολικά ασκήσεις με ημερομηνία παράδοσης και βαθμολόγηση, καθώς και εξαμηνιαίο θέμα, το οποίο απαιτεί τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (κατόπιν εισαγωγικού μαθήματος στο PC lab της Σχολής) και εκπονείται από ομάδες των 2 ατόμων. Επιπλέον, πραγματοποιείται σύντομη πρόοδος με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. Το τελικό διαγώνισμα πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την πρωτοβουλία, την παρακολούθηση και συμμετοχή του κάθε φοιτητή στην τάξη (10%), από τις 4 ασκήσεις (10%), από την πρόοδο (5%), από το εξαμηνιαίο θέμα (25%) και από το τελικό διαγώνισμα (50%).

Διδάσκοντες
Μαρίνα Πανταζίδου, mpanta@central.ntua.gr