Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά και υδραυλικός σχεδιασμός ταμιευτήρων. Περιβαλλοντικές και κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις ταμιευτήρων, προβλήματα πρανών και προσχώσεων, απαλλοτριώσεις. Μελέτη και κατασκευή έργων διόδευσης και αποτόνωσης της ενέργειας. Έργα εκτροπής ποταμού με διώρυγες και σήραγγες, βοηθητικά προφράγματα, σχεδιασμός και λειτουργία εκκενωτών πυθμένα. Θυροφράγματα μικρών και μεγάλων πιέσεων, δικλίδες ρύθμισης της ροής. Τύποι εκχειλιστών, υδραυλικός και τεχνικός σχεδιασμός. Εγκαταστάσεις ναυσιπλοΐας και διακίνησης ψαριών. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και έργα διευθέτησης κοίτης ποταμών, προστατευτικά έργα κοίτης, έργα υδροληψιών και μεταφοράς νερού. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός φραγμάτων. Τύποι φραγμάτων και στοιχεία οικονομοτεχνικής επιλογής τους. Σχεδιασμός φραγμάτων, υλικά και μέθοδοι κατασκευής. Σχεδιασμός φραγμάτων βαρύτητας και τεχνολογίας κυλινδρούμενου σκυροδέματος (R.C.C). Σχεδιασμός χωμάτινων φραγμάτων και λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (C.F.R.D). Σχεδιασμός τοξωτών και αντιριδωτών φραγμάτων. Όργανα παρακολούθησης συμπεριφοράς υδραυλικών κατασκευών και φραγμάτων. Καταγραφή και αξιολόγηση καθιζήσεων, μετακινήσεων, πίεσης πόρων, θερμοκρασίας. Ασφάλεια λειτουργίας φραγμάτων.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκπονούνται 5-6 ασκήσεις, οι οποίες παραδίδονται μέσα σε 2 εβδομάδες από την ημέρα υποβολής τους, καθώς και το εξαμηνιαίο θέμα που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Μορφή Εξέτασης
Στην τελική εξέταση επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου και προσωπικών σημειώσεων.

Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τους βαθμούς στη γραπτή εξέταση (60%), στις ασκήσεις (10%) και στο θέμα (30%).

Διδάσκοντες
Δημήτριος Δερματάς, dermatas@central.ntua.gr
Ανδρέας Ευστρατιάδης, andreas@itia.ntua.gr
Ασκήσεις:
Σοφία Χατζηκομνηνού, sxkomni@central.ntua.gr
Επισκέπτες Καθηγητές:
Ιωάννης Στεφανάκος, jstefanakos@gmail.com
Νικόλαος Μουτάφης, moutafisnikos@gmail.com