Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

Περιγραφή:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος «Πολεοδομία-Χωροταξία», που διδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο 4ο εξάμηνο. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι σπουδαστές κριτική σκέψη και γνώσεις για την έννοια της Πολεοδομίας και για τα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά και τεχνικά προβλήματα στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν ότι η μελέτη της πόλης και της πολεοδομίας δεν αφορά μόνο «τεχνικά» ζητήματα, αλλά αφορά, κυρίως, τις διαδικασίες του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι. Οι στόχοι αυτοί προσεγγίζονται τόσο μέσα από τη θεωρία, όσο και από την άσκηση, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση μιας περιοχής με τα διατιθέμενα «πολεοδομικά εργαλεία ανάλυσης», την επισήμανση των προβλημάτων και την κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις μιας προσπάθειας παρέμβασης στο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλεται προσπάθεια να εξοικειωθούν οι σπουδαστές, τόσο με την «τεχνική» διάσταση της πολεοδομίας, όσο και με τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που διαμορφώνουν τη συγκρότηση και εξέλιξη της σύγχρονης πόλης. Πρέπει, με απλά λόγια, να γνωρίζουν οι σπουδαστές το «γιατί», το «πώς» και το «πού» κάθε πολεοδομικού προβλήματος, ώστε να είναι σε θέση να χαράξουν κατευθύνσεις επίλυσής του.


Συνοπτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης:


Η σύγχρονη πόλη: Χωρική και κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση. Κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή δυναμική. Πόλη – περιφέρεια: νέοι συσχετισμοί, νέες
γεωγραφίες. Μέθοδοι και τεχνικές για το χωρικό σχεδιασμό. Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Αναπλάσεις, εξευγενισμός, πολιτισμικές δραστηριότητες. Μεγάλα έργα, δίκτυα υποδομών. Σχεδιασμός μεταφορών στην πόλη, Περιβαλλοντικές συνιστώσες. Οι προκλήσεις για την ελληνική πόλη. Παραδείγματα. Ασκήσεις: Σύνταξη έκθεσης (κείμενο, σχέδια, χάρτες, κλπ.) σε επιλεγμένες περιοχές.